Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach

Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 21-044 Trawniki, Trawniki 606
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Trawnikach
  Trawniki 606
  21-044 Trawniki, woj. lubelskie
  REGON: 432294984
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zpotrawniki.edupage.org/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do Zespołu Placówek Oświatowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Trawnikach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa około 65 m³oleju napędowego grzewczego w sezonie grzewczym 2022/2023.2. Dostawy oleju opałowego odbywać się będą cyklicznie do budynków szkoły podstawowej i przedszkola wraz z przeładunkiem do zbiorników grzewczych.3. Dostarczony olej opałowy winien spełniać następujące warunki jakościowe oraz charakteryzować się następującymi parametrami:1. gęstość w temperaturze 15° C max. 860 kg/m3 ; 2. wartość opałowa- minimum 42,6 MJ/kg; 3. temperatura zapłonu - minimum 56°C;4. lepkość kinetyczna w temperaturze 20°C -maksimum 6,00mm2 /s; 5. skład frakcyjny:a) do 250° C destyluje (% V/V), maksimum 65; b) do 350° C destyluje (% V/V), minimum 85;6. temperatura płynięcia (° C), maksimum -20; 7. pozostałość przy koksowaniu z 10% pozostałości destylacyjnej (% m/m), maksimum 0,30;8. zawartość siarki %( m/m), maksimum 0,100; 9. zawartość wody (mg/kg), maksimum 200;10. zawartość zanieczyszczeń stałych (mg/kg), maksimum 24;11. pozostałość po spopieleniu (% m/m), maksimum 0,010
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postepowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na obrót paliwami ciekłymi.3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.4)zdolności technicznej lub zawodowej.Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-16

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach