Przetargi.pl
Przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu gospodarczego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ośnie Lubuskim przy ul. Chrobrego nr 32, nr działki 521/7

Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim ogłasza przetarg

 • Adres: 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Rynek
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7571338, 95 7575080, , fax. 95 7571338, 95 7575080
 • Data zamieszczenia: 2019-04-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim
  ul. Rynek 1
  69-220 Ośno Lubuskie, woj. lubuskie
  tel. 95 7571338, 95 7575080, , fax. 95 7571338, 95 7575080
  REGON: 21030701000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu gospodarczego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ośnie Lubuskim przy ul. Chrobrego nr 32, nr działki 521/7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu gospodarczego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ośnie Lubuskim przy ul. Chrobrego nr 32, nr działki 521/7. Szczegóły rozwiązań projektowych zawiera projekt budowlany. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik nr 10 do SIWZ oraz obmiarem robót stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej – oględzin miejsca przedmiotowego zamówienia. W celu jej przeprowadzenia Wykonawca ma obowiązek wcześniejszego umówienia swojego przybycia z Kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim oraz ustalenia godzin jej przeprowadzenia. Wizja może mieć miejsce w godz. od 7.00 do 15.00. Telefon kontaktowy do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ośnie Lubuskim: 95 757 1346. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania części strychu gospodarczego na cele mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Ośnie Lubuskim przy ul. Chrobrego nr 32, nr działki 521/7. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowana przez niego robota budowlana spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN (trzy tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach