Przetargi.pl
Przebudowa placu przed Gimnazjum Publicznym w Nowem -I etap

Urząd Gminy Nowe ogłasza przetarg

 • Adres: 86-170 Nowe, Plac Świętego Rocha 5
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3337210 , fax. 052 3328466
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Nowe
  Plac Świętego Rocha 5 5
  86-170 Nowe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3337210, fax. 052 3328466
  REGON: 00052747000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placu przed Gimnazjum Publicznym w Nowem -I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Do zakresu prac należy: - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm - ok. 1.689 m2, - ustawienie krawężnika 15x30 - ok. 71,3mb, - ustawienie krawężnika 12x25 - ok. 241,7mb, - ustawienie obrzeży 8x30 - ok. 187,30 mb, - montaż stud
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451112000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 10 000,00zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a. wykażą się realizacją z należytą starannością z okresu 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 2 zamówień (rozpoczęte i zakończone) odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Każda przedstawiona praca musi mieć wartość min. 300 000,00zł. b. dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym minimum: - 1 osobą (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, wpisaną na listę członków właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego. 3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 1 - 10, ust. 2, pkt. 1 - 4.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1, Formularz ofertowy (według załączonego druku) -załącznik nr 1- 2. Kosztorys ofertowy -załącznik Wykonawcy- 3. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium -załącznik Wykonawcy- 4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy UWAGA: dołączone wtedy o ile nie wynika z załączonych dokumentów -załącznik Wykonawcy- 5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert), -załącznik Wykonawcy-, 6. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 oraz że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.1, pkt. 1 - 10, ust. 2, pkt. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych -załącznik nr 2- wraz z aktualnymi zaświadczeniami: a) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) -załącznik Wykonawcy- b) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenia lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert) -załącznik Wykonawcy-, c) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 - 8 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) -załącznik Wykonawcy-, d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy (wystawiona nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) -załącznik Wykonawcy-, 7. Wykaz wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania -załącznik nr 3-, 8. Dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie -załącznik Wykonawcy- 9. Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca -załącznik nr 4- 10. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności -załącznik nr 5- 11. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi tj. kserokopie w specjalności budowlanej oraz aktualne zaświadczenia o ich przynależności do właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego -załącznik Wykonawcy- 12. Wykaz prac, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom -załącznik nr 6- 13. Polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, ważna-y na dzień składania ofert -załącznik Wykonawcy- 14. Parafowany wzór umowy -załącznik nr 7-

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminanowe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach