Przetargi.pl
Przebudowa placów zabaw (montaż urządzeń zabawowych, sportowo-rekreacyjnych i komunalnych) na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie ogłasza przetarg

 • Adres: 21-100 Lubartów, ul. Cicha 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 463 90 01 , fax. 081 855 30 15
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie
  ul. Cicha 6 6
  21-100 Lubartów, woj. lubelskie
  tel. 081 463 90 01, fax. 081 855 30 15
  REGON: 00048647400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółdzielnia Mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa placów zabaw (montaż urządzeń zabawowych, sportowo-rekreacyjnych i komunalnych) na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa placów zabaw (montaż urządzeń zabawowych, sportowo-rekreacyjnych i komunalnych) na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa placów zabaw (montaż urządzeń zabawowych, sportowo-rekreacyjnych i komunalnych) na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw 44400000-4 - Różne produkty gotowe i elementy z nimi związane 45000000-7 - Roboty budowlane 45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne 45236210-5 - Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zadania: Zadanie I - Przebudowa placów zabaw (montaż urządzeń zabawowych i komunalnych). Do przebudowy zaplanowano place zabaw pod adresami wymienionymi w Tabeli nr 1: Ilości nowych urządzeń zabawowych i komunalnych, które mają być dostarczone i zamontowane w zakresie Zadania I oraz ilości i lokalizacja istniejących urządzeń zabawowych do montażu przedstawia tabela 2: Tabela nr 1 Adres 1 E 1 Maja 61 2 D 1 Maja 69 3 B 1 Maja 79 4 A 1 Maja 87 5 G Powst. W-wy 71 6 F Cicha 9 Numer placu zabaw Szczegół na mapie sytuacyjnej (załącznik Nr 7) Zadanie II - Przebudowa placów zabaw (montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych i komunalnych) - siłownie. Do przebudowy zaplanowano place zabaw pod adresami wymienionymi w Tabeli nr 3: Ilości nowych urządzeń zabawowych i komunalnych, które mają być dostarczone i zamontowane w 3 Tabela nr 3 Adres 7 C 1 Maja 81 8 F Cicha 13 9 H Powst. W-wy 77 Numer placu zabaw Szczegół na mapie sytuacyjnej Załącznik Nr 7 Ilości nowych urządzeń Tabela 2 L. p. RAZEM 1 Drążki do akrobacji 1 1 2 Huśtawka bocianie gniazdo 1 1 2 3 Huśtawka podwójna 1 2 1 1 1 6 4 Karuzela 1 1 2 5 Kółko i krzyżyk 1 1 2 6 Piaskownica sześciokątna 1 1 1 3 7 Równoważnia 1 1 2 8 Ścianka linowa pajęczyna 1 1 2 9 Ścianka wspinaczkowa 1 1 10 Urządzenie Mrowisko 1 1 11 Zestaw zręcznościowy Małpi gaj 1 1 12 Zestaw zabawowy 13-elem. 1 1 Zestaw zabawowy 19-elem. 1 1 13 Ławka parkowa 3 2 4 3 3 4 19 14 Kosz na śmieci 2 1 2 1 2 3 11 15 Ogrodzenie m 96,6 94,7 117,1 100,3 112,7 92,5 613,9 Ilości urządzeń istniejących do montażu L. p. RAZEM 1 Zestaw zabawowy 4-elem 1 1 1 3 2 Sprężynowiec ścigacz 1 1 2 4 3 1 1 4 Karuzela 4 osobowa 1 1 5 Stół ping-pongowy 1 1 2 6 Huśtawka wahadłowa 1 1 7 Huśtawka wagowa 2 2 8 Regulamin placu zabaw 1 1 1 1 1 5 Typ urządzenia zabawowe go i komunalnego Plac zabaw Nr 1 Plac zabaw Nr 2 Plac zabaw Nr 3 Plac z abaw Nr 4 Plac zabaw Nr 5 Plac zabaw Nr 6 Typ urządzenia zabawowe go i komunalnego Plac zabaw Nr 1 Plac zabaw Nr 2 Plac zabaw Nr 3 Plac z abaw Nr 4 Plac zabaw Nr 5 Plac zabaw Nr 6 13 14 15 16 3 1 1 4 Karuzela 4 osobowa 1 1 5 1 1 2 6 Huśtawka wahadłowa 1 1 7 Huśtawka wagowa 2 2 8 Regulamin placu zabaw 1 1 1 1 1 5 Sprężynowiec ścigacz (zmiana lokalizacji) Stół ping-pongowy zakresie Zadania II przedstawia tabela 4: Zakres przedmiotu zamówienia Czynności do wykonania przy przebudowie palców zabaw: dla Zadania I (szczegółowy zakres zawarty jest w załączniku nr 8): 1. Dostawa i montaż nowych urządzeń zabawowych i komunalnych zgodnie z istniejącym opisem technicznym. 2. Montaż urządzeń istniejących (w przypadku placu zabaw nr 5 - zmiana lokalizacji jednej z zabawek na tym samym placu). 3. Ogrodzenie placów zabaw. 4. Uprzątnięcie terenu budowy i wyrównywanie nawierzchni placu. dla Zadania II (szczegółowy zakres zawarty jest w załączniku nr 8): 1. Dostawa i montaż nowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych i komunalnych zgodnie z istniejącym opisem technicznym. 2. Uprzątnięcie terenu budowy i wyrównywanie nawierzchni placu. Usytuowanie placów zabaw na osiedlach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie przedstawione zostało w załączniku nr 7 do SIWZ. Wszystkie metalowe elementy urządzeń (ocynkowane metodą ogniową) będą pomalowane i montowane na fundamentach, w postaci gotowych prefabrykatów betonowych. Urządzenia drewniane będą odpowiednio zabezpieczone przed korozją i pomalowane. Pozostałe szczegóły dotyczące rodzaju zabawek, montażu, rodzaju ogrodzenia, bram wejściowych, przęseł, konstrukcji itp. zawarte są w załączniku nr 8 do SIWZ. Urządzenia istniejące (poza sprężynowcem typ ścigacz na placu nr 5) będą zdeponowane w magazynie Zamawiającego przy ul. Zielonej 1 w Lubartowie. Urządzenia istniejące zamontowane zostały w 2010 r przez firmę INTERFLORA z Wrocławia. Montaż będzie polegał na transporcie urządzeń z miejsca zdeponowania, wykonaniu fundamentów oraz zamocowaniu urządzeń do podłoża 4 Ilości urządzeń sportowo-rekreacyjnych Tabela 4 L. p. RAZEM 1 Biegacz 1 1 2 Biegacz pylon orbitrek 1 1 2 3 Drabinka pylon podciąg nóg 1 1 2 4 Koła Tai Chi 1 1 5 Ławka pylon prostownik pleców 1 1 2 6 Orbitrek 1 1 7 Prasa nożna pylon wioślarz 1 1 2 8 Twister wahadło 1 1 1 3 9 Wyciąg górny pylon wyciskanie siedząc 1 1 2 10 Ławka parkowa 2 5 2 9 11 Kosz na śmieci 1 4 5 12 Tablica informacyjna 1 1 13 Ogrodzenie [m] 101,1 101,1 Typ urządz enia sportoworekreacyjne go- siłowni Plac zabaw Nr 7 Plac zabaw Nr 8 Plac z abaw Nr 9 zgodnie z opisem technicznym załącznik nr 8. Ponadto Zamawiający informuje, że dwa urządzenia zabawowe zamontowane na placu zabaw nr 5 (sprężynowiec ścigacz i zestaw zabawowy 4-elementowy) pozostają na dotychczasowych miejscach. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy. a) Prace należy wykonać zgodnie z opisem technicznym załączonym do SIWZ. b) Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie prac do dokonywania roboczych uzgodnień prac z Zamawiającym . c) Urządzenia wyposażenia placu zabaw powinny uwzględniać normy jakościowe w zakresie doboru materiałów, wymaganych wymiarów i wymagań konstrukcyjno-jakościowych, a także zawierać certyfikat zgodnie z normami PN-EN 1176, 1177 (nawierzchnie placów zabaw) oraz 1990-1999 (materiały do wyrobu zabawek). d) Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości). Wykonawca jest zobowiązany w przypadku kiedy jest to wymagane przepisami prawa okazać i przekazać Zamawiającemu dla materiałów atest higieniczny i kartę techniczną (kartą charakterystyki), a także odpowiedni certyfikat wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. e) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty na okres nie krótszy niż 60 miesięcy. W przypadku nie wypełniania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzieleniem gwarancji na okres 60 m-cy. Oferta z niewypełnionym polem długości okresu udzielanej gwarancji, o której mowa w zdaniu poprzednim będzie traktowana jako ważna nie podlegająca odrzuceniu i zostanie poddana ocenie pod warunkiem, iż nie będzie innych powodów skutkujących odrzuceniem takiej oferty lub wykluczeniem Wykonawcy. 5. Ogólne zasady postępowania a) Wykonawca winien uwzględnić wszelkie ryzyko wynikające z zastosowanej technologii. b) Proces technologiczny musi być bezpieczny i należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i środowiska oraz osób trzecich w czasie uruchamiania, normalnego ruchu, planowanych remontów. c) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia proponowanego w ofercie udziału projektantów oraz zapewnienia innych specjalistów niezbędnych do realizacji zamówienia. d) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie koszty związane z wykonywaniem obowiązków przez zatrudnione przez siebie osoby wykonujące zamówienie. Wykonawca dokonuje wyceny prac na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł dla Zadania I, i 6 000,00 zł dla Zadania II, odrębnie w odniesieniu do każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę. 2.Wadium wnoszone jest na cały okres związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007 r. Nr. 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr.96, poz. 620). 3.Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy Zamawiającego przelewem. Nr rachunku: PKO BP S.A. O Lubartów nr 57 1020 3206 0000 8402 0004 4255 z dopiskiem na przelewie Wadium na przebudowę placów zabaw na osiedlach SM w Lubartowie 2014 O jego wniesieniu w terminie decydować będzie data (w tym godzina) wpływu na podany wyżej rachunek bankowy Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: - pieniężnej dokument potwierdzający wpłatę wadium został dołączony do oferty, - innej niż pieniądz, oryginał dokumentu został złożony w ofercie. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je pomniejszone o koszty prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę (Wykonawca poda w ofercie numer konta na które należy zwrócić wadium wpłacone w formie pie- 8 niądza. W przypadku nie wskazania numeru konta Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy z którego wadium wpłynęło.) 8. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Udzielona gwarancja na roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.smlubartow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach