Przetargi.pl
Dostawa do siedziby PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju worków do selektywnego gromadzenia odpadów

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6881852, 6882916 , fax. 084 6881847
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Łąkowa 13 13
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6881852, 6882916, fax. 084 6881847
  REGON: 95031744800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.biuletyn-publiczny.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa do siedziby PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju worków do selektywnego gromadzenia odpadów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego - ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj, fabrycznie nowych worków do selektywnego gromadzenia odpadów wraz z wykonaniem nadruków, w ilości : 1. Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor zielony, na szkło kolorowe Szer. 500 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 30 000 szt 2.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor biały, na szkło białe Szer. 500 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 30 000 szt 3.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor żółty, na plastik i metal Szer. 700 x 1050 x grubość 0,04 [mm] - 100 000 szt 4.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor czarny, na zmieszane odpady komunalne Szer. 700 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 20 000 szt 5.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor brązowy, na odpady organiczne Szer. 700 x 1050 x grubość 0,06 [mm]- 30 000 szt 6.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor bezbarwny, na surowce Szer. 700 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 10 000 szt 7. Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor szary, na popiół i gruz 80 litrowySzer. 400 (+2x150) x 900 x grubość 0,08 [mm] - 10 000 szt 8.Worek czarny, cięty, bez tasiemki, bez opisu Szer. 900 x 1200 x grubość 0,06 [mm] - 3 000 szt 9. Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor niebieski na szkło Szer. 500 x 1050 x grubość 0,06 [mm] - 10 000 szt 10.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor biały, na makulaturę Szer. 700 x 1050 x grubość 0,04 [mm] - 5 000 szt 11.Worek czarny, cięty, bez tasiemki, bez opisu Szer. 1000 x 1200 x grubość 0,06 [mm] - 2000 szt 12.Worek czarny, cięty, bez tasiemki, bez opisu Szer. 1200 x 1300 x grubość 0,06 [mm] - 2000 szt 13.Worek z folii LDPE z tasiemką, kolor niebieski na papier Szer. 700 x 1050 x grubość 0,04 [mm] - 5000 szt Razem 257 000 szt 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1. Worki fabrycznie nowe do selektywnego gromadzenia odpadów będą dostarczane sukcesywnie przez okres 6 miesięcy, przez Wykonawcę i na jego koszt do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju ul. Łąkowa 13 , 23-400 Biłgoraj (koszty związane z realizacją zamówienia należy uwzględnić w cenie ofertowej). 2. Przedmiot zamówienia dostarczany Zamawiającemu musi posiadać stosowne deklaracje zgodności, aprobaty lub atesty jeżeli jest to wymagane prawem. 3. Worki konfekcjonowane - 25 szt. w pakiecie po 100 sztuk w opakowaniu. 4. Minimalna ilość worków w jednorazowym zamówieniu - 10 000 szt. 5. Dostawy worków będą realizowane w ciągu 7 dni kalendarzowych na każde telefoniczne, za pomocą faksu lub e-maila, zamówienie złożone przez Zamawiającego, bezpośrednio od dnia zawarcia umowy na realizację zamówienia. Jako dostawę należy rozumieć dostarczenie zamówionej partii przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz jej wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. 7. Treść nadruków na worki zostanie podana po podpisaniu umowy, wykonawcy zamówienia. 8. Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia - 12 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 189300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie - 2 600,00 zł. 2. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form: - pieniądzu - na nr konta - 42-1020-5385-0000-9602-0002-5627, - poręczeniu bankowym, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 3. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.biuletyn-publiczny.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach