Przetargi.pl
Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75

Powiat Zielonogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 527 575 , fax. 684 527 500
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Zielonogórski
  ul. Podgórna 5
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 684 527 575, fax. 684 527 500
  REGON: 97077014900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-zielonogorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ul. Armii Krajowej 75
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa parteru budynku dydaktycznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie, przy ulicy Armii Krajowej 75”. 2. Szczegółowy zakres prac (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) oraz sposób realizacji określony został w załączniku nr 4 do SIWZ (4.1-4.4) oraz zał. nr 3 do SIWZ. 3. Zakres przewidziany do realizacji w niniejszym zamówieniu obejmuje m.in.: - roboty w zakresie rozbiórek, - prefabrykaty, - pokrywanie podłóg i ścian – posadzki, - wykonywanie tynków zwykłych - roboty izolacyjne, - roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie, - roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe – ślusarka, pochwyty, - roboty wykończeniowe w zakresie robót budowlanych, - roboty malarskie. 4. Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z aktami prawnymi wskazanymi w OPZ. 5. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko do usuwania na bieżąco materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 6. Zamawiający informuje, ze w celu weryfikacji postępu prac remontowych zwoływane będą Rady Budowy szczegółowo opisane w załączniku nr 3 do SIWZ. 7. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy pzp i określa je stosownie do treści art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy w załączniku nr 3 do SIWZ. 8. Przebudowa realizowana będzie w czynnym obiekcie, który pozostaje stale wpięty w infrastrukturę budynku dydaktycznego i ważne jest, aby wykonywanie robót budowlanych nie kolidowało z bieżącym funkcjonowaniem tego budynku i z istniejącą infrastrukturą. Organizację robót budowlanych należy uzgodnić z Zamawiającym i dostosować tak, aby wszystkie media w budynkach pozostały czynne. W uzgodnieniu z Zamawiającym, Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zastosuje rozwiązania zastępcze w przypadku konieczności wyłączenia urządzeń lub instalacji, które mogą zakłócić bieżące funkcjonowanie budynku. 9. Roboty budowlane polegające na rozbiórce stropu należy wykonywać w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych po uzgodnieniu z Dyrektorem Centrum kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sulechowie. 10. Prace budowlane wykonywane na korytarzach i ciągach komunikacyjnych należy zakończyć do dnia 31.VIII.2020 r. 11. Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji wynoszącego 36 m-cy licząc od daty odbioru roboty, potwierdzonego stosownym protokołem 12. Niezależnie od gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi zgodnie z zasadami określonymi przez Kodeks Cywilny. 13. Zgodnie z art. 91 ust 2 Pzp Zamawiający wprowadził jako jedne z kryteriów oceny ofert okres gwarancji. Zaoferowane przez Wykonawcę okresu gwarancji dłuższego niż minimalny, skutkować będzie przyznaniem w ofercie odpowiednio punktacji w kryterium „ okres gwarancji” UWAGI: 1. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie materiałów i urządzeń dopuszcza się stosowania materiałów i urządzeń równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzenia. 2.W sytuacji, jeśli Zamawiający wskazuje w dokumentacji postępowania znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - to Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. 3. Ilekroć w treści niniejszej SIWZ bądź w załącznikach do niej, Zamawiający powołuje się na jakiekolwiek normy, atesty, certyfikaty, Wykonawca może wykorzystać normy, atesty lub certyfikaty w stosunku do nich równoważne. 4. Wszelkie nazwy własne użyte w Specyfikacjach Technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych rozwiązań mających zastosowanie w realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań materiałów o parametrach równoważnych innych producentów pod warunkiem spełniania zapisów STWiOR. 5. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy punkt poboru wody oraz prądu. Wykonawca na własny koszt i ryzyko założy opomiarowanie (podliczniki). Należność za korzystanie z mediów zostanie rozliczona w oparciu o zużycie i na podstawie tego CKZiU wystawi Wykonawcy fakturę Vat. Pobór z innych miejsc zagrożony jest karą. 6. W przypadku konieczności w trakcie realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na koszt własny szczegółowych projektów technologicznych, projektów uzupełniających i innych niezbędnych opracowań dla realizacji całości robót. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę robót niezbędnych dla realizacji zadania zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. 8.Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. 9. Za ustalenie ilości robót oraz za sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. 10. Zamawiający załącza w celach pomocniczych przedmiary robót z zastrzeżeniem, że ilości podane w przedmiarze nie są podstawą wyceny przedmiotu zamówienia dla Wykonawcy, a jedynie mają na celu określenie technologii wykonania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust.6 ustawy, tj. w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 310. z późn.zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania Zamawiający będzie wymagać złożenia następujacych dokumentów oraz oświadczeń: 1. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( tj. Dz.U. 2019 r. poz. 369) – załącznik nr 2C do SIWZ Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa odrębne oświadczenie. Uwaga: zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy pzp Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od daty zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert. Dokument należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Powiatu Zielonogórskiego tj. 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5. 2. Aktualnego na dzień składania ofert Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-22 oraz ust 5 pkt 1 ustawy pzp zgodnie z załącznikiem nr 2B do SIWZ ( składany wraz z ofertą) II. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymagać będzie złożenia: 1. Aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia z art. 22 ust 1 pkt2) i ust 1b ustawy pzp zgodnie z załącznikiem 2A do SIWZ ( składany z oferta) Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia ( załacznik 2A,2B oraz 2C) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. III. Ponadto do ofert należy dołączyć : 1. Formularz ofertowy - zgodnie z zał. nr 1 do SIWZ. 2. Dokument potwierdzający uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu ( w tym także pełnomocnictwo). 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale V SIWZ powołuje się na zasoby innych podmiotów, składa zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V SIWZ zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach