Przetargi.pl
„Przebudowa parkingu, ogrodzenia i chodników w Przedszkolu Nr 9” wykonaniu termomodernizacji budynku przedszkola – etap I, oraz przebudowę placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie i utwardzenie terenu Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Jarosławiu na działce nr 1091/2.

Gmina Miejska Jarosław ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (016) 621 20 11 , fax. (016) 621 20 32
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Jarosław
  ul. Rynek 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. (016) 621 20 11, fax. (016) 621 20 32
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jaroslaw.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa parkingu, ogrodzenia i chodników w Przedszkolu Nr 9” wykonaniu termomodernizacji budynku przedszkola – etap I, oraz przebudowę placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie i utwardzenie terenu Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Jarosławiu na działce nr 1091/2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Przebudowa parkingu, ogrodzenia i chodników w Przedszkolu Nr 9” wykonaniu termomodernizacji budynku przedszkola – etap I, oraz przebudowę placu zabaw dla dzieci oraz zagospodarowanie i utwardzenie terenu Miejskiego Przedszkola Nr 9 w Jarosławiu na działce nr 1091/2 - zgodnie z SIWZ i dokumentacja techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: karty techniczne proponowanych urządzeń zabawowych; potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu wraz z załącznikami, na urządzenia zabawowe; autoryzację producenta na położenie nawierzchni bezpiecznej z potwierdzeniem gwarancji udzielonej na te nawierzchnie; wymagane dokumenty muszą spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące placów zabaw. Zamawiający wymaga aby certyfikaty były wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Zamawiający dopuszcza także certyfikaty na znak bezpieczeństwa B wydane przez Jednostkę Certyfikującą, posiadającą umowę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach