Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Etap I” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”

Arboretum i Zakład Fizjografii ogłasza przetarg

 • Adres: 37-722 Bolestraszyce, Bolestraszyce
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 716 425 , fax. 166 716 425
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Arboretum i Zakład Fizjografii
  Bolestraszyce 130
  37-722 Bolestraszyce, woj. podkarpackie
  tel. 166 716 425, fax. 166 716 425
  REGON: 65096704900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bolestraszyce.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach - Etap I” w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach in situ i ex situ na terenie ogrodu botanicznego Arboretum w Bolestraszycach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Arboretum w Bolestraszycach obejmujących swym zakresem przebudowę alejek oraz montaż monitoringu - Etap I. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Budowę monitoringu na działkach nr 761/36; 761/29; 906/1; 1185/4;1185/5; 1186/55; 1186/56. Zadanie obejmuje wykonanie monitoringu TV dla obszaru arboretum w zakresie nadzoru cennych nasadzeń oraz terenów arboretum na których planowane są nowe nasadzenia oraz zagospodarowanie terenu. Wykonywana instalacja monitoringu przebiegać będzie w kanalizacji kablowej oraz w ziemi i na słupach oświetlenia parkowego. Zakres prac obejmuje: budowę kanalizacji kablowej o łącznej długości 2252 m, budowę studni kablowych, budowę systemu monitoringu, w tym m.in: montaż punktów dystrybucyjno – zasilających instalacji monitoringu w obudowie ZK-1 kompletnie wyposażonych, ustawienie słupów pod kamery monitoringu, montaż kamer monitoringu zewnętrznych kompletnych, montaż kompletnych rejestratorów, montaż szafek rack kompletnie wyposażonych b) Przebudowę alejek wraz z odwodnieniem - Etap I na działkach nr 761/25; 761/29; 906/1; 1185/4;1185/5; 1186/55; 1186/56. Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem w Etapie I obejmuje następujące alejki wg Projektu Zagospodarowania Terenu: 1. Alejki z kruszywa mineralnego łamanego Hanse Grand o łącznej długości 1230 m i powierzchni 3 435 m2. Alejki zostaną ograniczone dwustronnym obrzeżem betonowym 8/30 wraz z odwodnieniem powierzchniowym, Odcinek B1 - A 6, o długości 133 m, Odcinek B3 - B8, o długości 205 m, Odcinek C1 - C 4, o długości 24 m, Odcinek C2 - K9, o długości 133 m , Odcinek D1 - D 3, o długości 40 m, Odcinek E1 - E 15, o długości 424 m, Odcinek F1 - F 6, o długości 145 m, Odcinek G1 - G 4, o długości 92 m, Odcinek K1 - K 3, o długości 32 m. 2. Alejki z kostki brukowej porfirowej gr. 10 cm o łącznej długości 162 m i powierzchni 517 m2, Odcinek A6 - A 8, o długości 69 m, Odcinek B8 - B11, o długości 88 m, Zjazd A5, o długości 5 m. 3. Alejki z kostki brukowej granitowej gr. 10 cm o łącznej długości 202 m i powierzchni 569 m2, Odcinek C4 - C6, o długości 66 m, Odcinek D3 - D10, o długości 136 m. 4. Alejki z kamienia łamanego, piaskowca o łącznej długości 103 m i powierzchni 235 m2, Alejki zostaną ograniczone dwustronnym obrzeżem kamiennym 12/30. Odcinek A1 - B3, o długości 82 m, Zjazd A4, o długości 21 m, Kanalizacja deszczowa z rur PCV o łącznej długości 153 m, Schody terenowe z kostki granitowej i podkładów kolejowych. Dla nawierzchni (kruszywa) Hanse Grand wskazanego w dokumentacji projektowej, Zamawiający podaje w SIWZ parametry równoważności. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony i opisany w Załączniku nr 6 do SIWZ tj. Opisie przedmiotu zamówienia, na który składa się dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przedmiar robót. Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie obejmuje I Etap realizacji inwestycji „Przebudowa alejek parkowych wraz z odwodnieniem, budowa oświetlenia parkowego i monitoringu na terenie Arboretum Zakład Fizjografii w Bolestraszycach”. Dokumentacja obejmuje szerszy zakres niż objęty niniejszym postępowaniem przetargowym. Szczegółowy zakres robót objęty niniejszym postępowaniem przetargowym określony został w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30.000 zł /słownie: trzydzieści tysięcy złotych/. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy p.z.p., Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 2. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu wykazania spełniania postawionych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu oddającego zasoby do dyspozycji Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz gdy oferta lub załączniki do oferty zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach