Przetargi.pl
Przebudowa ogrodzenia działki nr 164/21 Nadleśnictwa Świdwin

Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin ogłasza przetarg

 • Adres: 78-300 Świdwin, ul. Szczecińska 58
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3652652 , fax. 094 3652579
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Świdwin
  ul. Szczecińska 58 58
  78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3652652, fax. 094 3652579
  REGON: 33004430600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swidwin.szczecinek.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Świdwin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ogrodzenia działki nr 164/21 Nadleśnictwa Świdwin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ogrodzenia działki nr 164/21 Nadleśnictwa Świdwin Szczegółowy zakres i opis robót obejmujący m.in: ? rozebranie istniejącego ogrodzenia o długości 353m ? wykonanie cokołów pod ogrodzenie frontowe i z paneli ? wykonanie ogrodzenia z paneli ? wykonanie ogrodzenia frontowego z elementów stalowych kutych zawarty jest w projekcie technicznym, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiarze robót, stanowiących załączniki do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości5000,00zł. słownie pięć tysięcy złotych 00100. Wadium należy wnieść w terminie do 29.09.2014 do godz. 9:00. Za termin wniesienia wadium zostanie uznany termin uznania rachunku Zamawiającego. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono o wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowana formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: Wadium w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - BANK PKO S.A. o Świdwin 88 1240 3682 1111 0000 4200 0912 z dopiskiem Wadium Przebudowa ogrodzenia Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie składania ofert t.j 29.09.2014 godz. 9:00 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.lasy.gov.pl/dg/rdlp_szczecinek/nadl_swidwin/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach