Przetargi.pl
Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica

Gmina Karnice ogłasza przetarg

 • Adres: 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3877227 , fax. 91 3868219
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karnice
  ul. 11 Marca 7 7
  72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3877227, fax. 91 3868219
  REGON: 81168437300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.karnice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odnowa wiejskiego stadionu sportowego w m. Cerkwica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: modernizacja stadionu wiejskiego w miejscowości Cerkwica Boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą o polu gry 64x100m i wybiegami bocznymi o szerokości 3m oraz wybiegami za bramkami o szer. 8m. Wewnętrzna droga dojazdowa pełniąca funkcję pieszo-jezdni Chodnik w sąsiedztwie wejścia dla widzów i przy trybunie Utwardzenie nawierzchni ( chodnik) przewidziany do ustawienia toalet przenośnych na czas imprez organizowanych na stadionie Żelbetowa trybuna z indywidualnymi miejscami siedzącymi w postaci krzesełek z tworzywa sztucznego Dwie wiaty dla zawodników 18 miejscowe Żelbetowe mury oporowe do zabezpieczenia istniejącej skarpy Piłkochwyt za bramką 6m Ogrodzenie terenu ( przebudowa istniejącego ) wys. 2,5m wraz z furtką i bramą Instalacja kanalizacji deszczowej z bezodpływowymi zbiornikami na wodę deszczową ( woda szara ) Zewnętrzna instalacja wodociągowa Instalacja drenażowa pod boiskiem piłkarskim Zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna Wykonawca zapewni trzem osobom wskazanych przez Zamawiającego, instrukcji prawidłowej obsługi urządzeń zamontowanych na stadionie (np. obsługa zbiornika z wodą).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć składaną ofertę wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.karnice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach