Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czernin

Gmina Dygowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dygowo
  ul. Kolejowa 1 1
  78-113 Dygowo, woj. zachodniopomorskie
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czernin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie odcinka drogi oznaczonej w dokumentacji projektowej jako od 0+000 do 0+210. Zakres robót obejmuje m.in.: -wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltobetonowej - 892 m2 o konstrukcji: warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, asfaltobeton warstwa wiążąca gr. 4 cm, asfaltobeton warstwa ścieralna gr. 3 cm, -Wjazdy z kostki bet. 8 cm o powierzchni 216,625 m2 oraz przedłużenie wjazdów nawierzchnią z płyt żelbetowych typu YOMB- 94 m2 , -Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm - 276 m2, -Elementy odwodnienia: rurociągi PCW o ? 160 mm - 26 m, rurociągi PCW o ? 315 mm - 17 m; studzienki ściekowe uliczne betonowe o ? 500 mm z osadnikiem bez syfonu - 4 szt., studnie rewizyjne o ? 1000 mm z kręgów betonowych - 1 szt. Oprócz w/w robót wykonawca jest zobowiązany do: -wykonania zobowiązań wynikających z zawartych w projekcie budowlanym uzgodnień -zapewnienia obsługi geodezyjnej przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.. -zorganizowania biura budowy, w którym będzie przechowywany dziennik budowy oraz dokumentacja budowy. -Zamontowania tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy - Prawo budowlane -Wykonania wszelkich badań i pomiarów i opracowań niezbędnych do przekazania obiektu do użytkowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. Jeżeli w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót podano nazwy materiałów, produktów lub urządzeń konkretnych systemów lub producentów to należy taktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne materiały, produkty lub urządzenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wskazać, że oferowane dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3.200 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach: 1)ieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 15.3 Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: 21 8562 0007 0040 0291 2000 0060w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Dygowie. Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wspólną. Zamawiający dokona zwrotu wadium w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach, gdy: (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; (2)Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; (3)Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.dygowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach