Przetargi.pl
Remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przy ul. Kilińskiego 1 - II etap

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu przy ul. Kilińskiego 1 - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Zakres prac obejmuje: 1) remont pomieszczeń w piwnicy: magazynu broni, magazynu depozytów, szatni, siłowni, pom. socjalnych i sanitarnych. 2) remont pomieszczeń na III piętrze: pokoi biurowych , archiwum, tajnej kancelarii, 3) remont ciągów komunikacyjnych - klatek schodowych i korytarza na III piętrze, 4) uruchomienie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach w całym budynku i wentylacji mechanicznej z klimatyzacją na dyżurce, sali odpraw i wybranych pomieszczeniach, 5) wymianę hydrantów na głównej klatce schodowej, 6) wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych i III piętra 7) wykonanie wewnętrznych instalacji: sygnalizacji alarmu pożaru SSP, sygnalizacji włamania i napadu SSWN, telewizji przemysłowej CCTV, kontroli dostępu KD.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 48 000, 00 zł brutto 2. Wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26.09.2014r. do godziny 11.30. Decyduje data wpływu środków do Zamawiającego. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 uPzp. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 33 1010 1599 0025 0913 9120 0000, decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 5.W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych okoliczności. 6.Zamawiający dokona zwrotu wadium w trybie art 46 z zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp. 7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 3 uPzp. 8. W przypadku wnoszenia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 uPzp winno być ono złożone w kasie zamawiającego, pokój 232 ul. Małopolska 47, Szczecin. Kasa Zamawiającego czynna jest codziennie w godzinach od 11.00 - 14.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/KWS/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach