Przetargi.pl
Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem.

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. (091) 8211479, 8211478 , fax. (091) 8211477 8215406
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Małopolska 47 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406
  REGON: 81090304000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin.kwp.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa nowej siłowni telekomunikacyjnej z dwoma bateriami akumulatorów wraz z montażem i uruchomieniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, zainstalowanie i uruchomienie kompletnej nowej siłowni telekomunikacyjnej wraz z dwoma nowymi bateriami akumulatorów w Komendzie Powiatowej Policji w Choszcznie przy ul. Bohaterów Warszawy nr działki 315/1-3 i 319/3-5. Siłownia musi zostać dołączona do centralnego systemu nadzoru WinCN lub TelWin, zainstalowanego w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. System nadzoru należy wyposażyć w nowy komputer klasy PC, na którym trzeba zainstalować najnowszą wersję programu WinCN (95 obiektów do nadzoru i 2 systemów UPS) lub TelWin (14 obiektów do nadzoru). Do przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie projektu techniczno-instalacyjnego systemu zasilania oraz dostarczenie dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej i dokumentacji obsługowej w języku polskim. 2. Szczegółowy opis, ilość i zakres oraz wymagana specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 8 do siwz tj. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 7 do siwz. 3. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz warunki płatności : Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia i warunki płatności za przedmiot zamówienia określone zostały we wzorze umowy w załączniku nr 7 do siwz. 4. Warunki gwarancji i serwisu: Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu oraz minimalne wymagania dotyczące odbioru określone zostały we opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 8 i 9 do siwz. 5. Podwykonawcy: W przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienia bez udziału podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 311200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.szczecin.kwp.policja.gov.pl/portal/KWS/906/3523/tabela_ogloszen.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach