Przetargi.pl
Przebudowa odcinka drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie

Gmina Dębe Wielkie ogłasza przetarg

 • Adres: 05-311 Dębe Wielkie, Strażacka 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 756 47 00
 • Data zamieszczenia: 2023-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębe Wielkie
  Strażacka 3
  05-311 Dębe Wielkie, woj. mazowieckie
  tel. 25 756 47 00
  REGON: 711582641
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa odcinka drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa odcinka drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie”.4.2. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe polegające na wykonaniu przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie”.W związku z bardzo złym stanem technicznym ul. Ogrodowej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie zadanie polega na jej przebudowie. W zakresie przedmiotowej przebudowy będzie wykonanie od podstaw nowej konstrukcji drogi, tj. podbudowy drogi, wykonaniu poboczy oraz zmianie nawierzchni jezdni z nieutwardzonej na twardą mineralno-asfaltową. Szerokość jezdni asfaltowej wyniesie 5 m. Spadek nawierzchni jezdni będzie jednostronny wynoszący 1% w kierunku południowym. Po północnej stronie drogi w zakresie robót jest wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm. Po południowej stronie drogi w zakresie robót jest wykonanie pobocza z kruszywa łamanego frakcji od 31,5 do 63 mm o szerokości min. 0,75 m i grubości 58 cm, które dodatkowo będzie pełniło rolę tzw. drenażu francuskiego celem przejęcia wody opadowej z pasa drogowego, przy czym na zjazdach warstwa dolna z kruszywa łamanego frakcji od 31,5 do 63 mm będzie grubości 25 cm, zaś warstwa górna jako podbudowa zjazdów będzie z kruszywa łamanego frakcji od 0 do 31,5 mm będzie grubości 25 cm. Zgodnie z projektem należy wykonać elementy stałej organizacji ruchu tj. należy wykonać jeden próg zwalniający (dopuszcza się z nawierzchni mineralno-asfaltowej), wprowadzić oznakowanie poziome oraz pionowe określone w przedmiotowym projekcie. Szczegółowy zakres prac scharakteryzowana w SWZ oraz dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.Powyższa numeracja wynika z SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu6.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniejniż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:- co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 0,5 km,2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji: min. jedną osobą (która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓWUDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres robót (w tym długość odcinka drogi), aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.2) Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2021 r, poz. 2351 z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.3) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach