Przetargi.pl
„Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka”.

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536, , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, , fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka”. Przedmiot główny: CPV: 45.26.27.00 - 8 Nazewnictwo wg CPV: Przebudowa budynków Przedmioty dodatkowe: CPV: 39.22.00.00-0 Nazewnictwo wg CPV: Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe CPV: 37.53.52.00 -9 Nazewnictwo wg CPV: Wyposażenia placów zabaw Miejsce wykonania robót budowlanych: Budynek byłego Gimnazjum nr 7 przy ul. Lotniczej 12, 82-300 ELBLĄG dz. nr 8 i 9 obręb 23 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku po byłym gimnazjum dla potrzeb przedszkola i żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu w postaci placu zabaw. Obiekt położony jest przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu, na działkach nr 8 i 9 obręb 23. Zamawiający planuje, że projekt będzie dofinansowywany ze środków Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez firmę: Zakład Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD" inż. Benedykt Reder z siedzibą przy ul. ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz: A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1) PRZEDMIARY ROBÓT: a) PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola - CZEŚĆ PRZEDSZKOLNA ADRES INWESTYCJI : ul. Lotnicza 12 ; Elbląg 82-300 INWESTOR : Gmina Miasto Elbląg ADRES INWESTORA : ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg b) PRZEDMIARROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola - CZEŚĆ ŻŁOBKOWA ADRES INWESTYCJI : ul. Lotnicza 12 ; Elbląg 82-300 INWESTOR : Gmina Miasto Elbląg ADRES INWESTORA : ul. Łączności 1; 82-300 Elbląg 2) PROJEKTY: a) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA ARCHITEKTURA Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg b) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY – BRANŻA ELEKTRYCZNA Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg c) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY – BRANZA SANIATARNA Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg d) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZYY – BRANZA KONSTRUKCJA Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg e) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ – PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb 23 Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg f) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY – WĘZEŁ CIEPLNY TRÓJFUNKCYJNY c.o. & wentylacja & c.w.u. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb 23 Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg g) Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb 23 Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg B. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: Stadium dokumentacji: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji budowlanej dla zadania inwestycyjnego pt: „Projekt przebudowy i rozbudowy obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” Nazwa i adres obiektu/inwestycji: Budynek przedszkola 6-cio oddziałowego wraz z 2-ma oddziałami żłobkowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą; obręb Elbląg, działka nr ewidencyjny 8 i 9 ; jednostka ewid. Elbląg Zamawiający informuje, że dokumentacja projektowa wymieniona w pkt A. oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, o której mowa w pkt B. stanowią ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ. 3. Zakres zamówienia obejmuje: a) przebudowę pomieszczeń istniejącego budynku oraz budowę nowych dwóch skrzydeł budynku, b) wykonanie 6 oddziałów przedszkolnych dla 25 dzieci każdy, z węzłami sanitarnymi oraz pomieszczeniami na leżaki, c) wykonanie sali korekcyjno-rehabilitacyjnej, d) wykonanie sali plastycznej, e) wykonanie gabinetu logopedy i psychologa, f) wykonanie gabinetu socjoterapii, g) wykonanie 2 oddziałów żłobka dla 20 dzieci każdy, z węzłami sanitarnymi oraz strefami wypoczynku, h) wykonanie pomieszczeń administracyjnych dla potrzeb personelu przedszkola oraz filii żłobka, i) wykonanie pomieszczeń technicznych, gospodarczych oraz porządkowych, j) wykonanie wózkowni i szatni dla dzieci, k) wykonanie kuchni wraz z technologią kuchni oraz pomieszczeniami gospodarczymi, l) wykonanie pomieszczeń socjalnych i szatniowych dla pracowników (oddzielnie dla żłobka i przedszkola), m) dostosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, n) budowę windy, o) wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w całym obiekcie, w tym:. - instalacji oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, - instalacji gniazd wtyczkowych, - instalacji radiowęzła, - instalacji sygnalizacji pożaru, - instalacji komputerowej i telefonicznej, - instalacji domofonowej, - instalacji monitoringu, - instalacji sygnalizacji włamania i kontroli dostępu, - instalacji otwierania bram wjazdowych, - instalacji odgromowej, - instalacji przyzywowej, - instalacji RTV, - instalacji oddymiania klatki schodowej, - połączeń wyrównawczych, p) wykonanie instalacji sanitarnych w całym obiekcie, w tym: - wodociągowej do celów bytowych (c.w.u, z.w.) oraz p.poż., - kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, - instalacji gazowej, - kanalizacji deszczowej, - instalacji ogrzewania oraz ciepła technologicznego, - instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, q) przebudowę węzła c.o. i wykonanie instalacji c.o., r) zagospodarowanie terenu - w tym wykonanie dwóch oddzielnych placów zabaw dla dzieci przedszkolnych i żłobkowych, chodników, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, utwardzonych miejsc postojowych i ciągów pieszych, s) zakup, dostawę i montaż wyposażenia placów zabaw, t) zakup, dostawę i montaż wyposażenia kuchni. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga udzielenia: a) dla robót budowlanych co najmniej 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru końcowego robót, b) na wyposażenie: okres gwarancji zgodny z gwarancją udzielaną przez producenta, nie krótszy niż 24 miesiące (2 lata), od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, potwierdzonego protokołem. Okres gwarancji zaproponowany przez Wykonawcę będzie jednym z kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 5. Wymagania i warunki wykonania zamówienia. 5.1. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie czynności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 5.2. Oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przedmiarów robót, koszty dostawy i montażu wyposażenia, jak również nieujęte w przedmiarach robót, a niezbędne do wykonania zadania, tj.: obsługę i inwentaryzację geodezyjną wykonywanych robót, roboty przygotowawcze, porządkowe, utrzymanie zaplecza i terenu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, dozorowanie itp.), koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, koszty wykonania świadectwa energetycznego budynku, koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, instrukcji obsługi, szkoleń w zakresie obsługi i użytkowania obiektu, jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót oraz dopuszczeniem inwestycji do użytkowania, np. opłat za czynności odbiorowe itp. 5.3. Wykonane roboty będą rozliczane obmiarem powykonawczym, tj. za wykonane roboty Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ustalone w następujący sposób: a) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z kosztorysem ofertowym, b) dla pozycji ujętych w kosztorysie ofertowym, dla których ilość wykonanych jednostek przedmiarowych zmniejszyła się lub zwiększyła w stosunku do pierwotnie ujętych w kosztorysie ofertowym - zgodnie z obmiarem powykonawczym, z zastosowaniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego, c) za roboty niewykonane, objęte kosztorysem ofertowym oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, wynagrodzenie nie przysługuje. 5.4. W przypadku wygrania przetargu, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo-kontraktowa) oraz ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, przedłużony o jeden miesiąc, obejmującego: a) ubezpieczenie robót, urządzeń, sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości 100% umownego wynagrodzenia, b) ubezpieczenie wobec osób trzecich. Polisy muszą obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego. 5.5. W przypadku wygrania przetargu Wykonawca opracuje w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru robót budowlanych szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót i dostaw dla realizowanego zadania i przedłoży go Zamawiającemu w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania umowy. Harmonogram musi być zatwierdzony przez przyszłego Użytkownika: Dyrektora przedszkola oraz Dyrektora żłobka. 5.6. Złom pochodzący z rozbiórek będzie stanowić własność Zamawiającego. Inne materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i od jego decyzji zależy, czy te materiały zatrzyma. Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania tych materiałów i w razie dyspozycji o niezatrzymywaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny koszt. 5.7. Zamawiający wymaga, aby odpady powstałe w wyniku realizacji robót były przetransportowane i zmagazynowane w miejscu unieszkodliwiania odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów. 5.8. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodnej ze wzorami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. 6. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 7. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający informuje, że posiada decyzję pozwolenia na budowę wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg Nr 358/2018 z dnia 04.09.2018 r., znak DUA-A.6740.1.358.2018.MH. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia przez Wykonawcę umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców należnych im za wykonane roboty za uprzednim wyrażeniem zgody na zawarcie takiej umowy przez Zamawiającego. 10. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: a) obsługa urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, b) wykonywanie pozostałych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przez cały okres wykonywania tych czynności w ramach zamówienia. 11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. wykonanie stanu surowego zamkniętego dwóch nowych skrzydeł budynku. Przez wykonanie stanu surowego zamkniętego należy rozumieć budynek, który posiada kompletną konstrukcję nośną, dach, stropy, okna oraz drzwi zewnętrzne. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 13. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 14. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na roboty budowlane podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 150 000,00 złotych (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, zgodnie z art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy NR 95 1020 1811 0000 0902 0334 1138 Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu (oryginał dokumentu) należy zdeponować w sekretariacie Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w Departamencie Skarbnika Miasta Urzędu Miejskiego w Elblągu. 2. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. Uwaga: a) dokumenty mają określać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą, b) zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, b) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ, d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach