Przetargi.pl
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.

Gmina Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Fijewo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 455 410 , fax. 896 455 415
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubawa
  Fijewo 73
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 455 410, fax. 896 455 415
  REGON: 51074288200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalubawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Lubawa, jednostek podległych oraz Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy. 2. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 09.30.00.00-2 3. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów wskazanych w załączniku nr 6 do SIWZ, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. 4. Zamawiający w niniejszym postępowaniu działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz poniższych jednostek zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy: 4.1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie 4.2. Szkoła Podstawowa w Tuszewie 4.3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu 4.4. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach 4.5. Szkoła Podstawowa im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach 4.6. Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy 4.7. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie 4.8. Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. 5. Gmina Lubawa zawrze umowę we własnym imieniu oraz w imieniu jednostek organizacyjnych wymienionych w pkt 3.4.1 – 3.4.7. Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o. zawrze umowę we własnym imieniu i będzie zarówno nabywcą jak i płatnikiem/ odbiorcą. W przypadku Zakładu Komunalnego Gminy Lubawa Sp. z o.o. faktury należy wystawiać na: Zakład Komunalny Gminy Lubawa Sp. z o.o., Łążyn 22, 14-260 Lubawa, NIP: 744-180-91-77. W przypadku Gminy Lubawa oraz jednostek wymienionych w pkt 3.4.1 – 3.4.7 nabywcą będzie: Gmina Wiejska Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa, NIP: 744-16-60-835 a odbiorcą/płatnikiem będą odpowiednio poszczególne jednostki: 5.1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Złotowie, Złotowo 66, 14-260 Lubawa 5.2. Szkoła Podstawowa w Tuszewie, Tuszewo 24, 14-260 Lubawa 5.3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu, Rożental 140A, 14-229 Rożental 5.4. Szkoła Podstawowa im. Księdza Biskupa Bernarda Czaplińskiego w Grabowie-Wałdykach, Grabowo 116, 14-229 Rożental 5.5. Szkoła Podstawowa im. kardynała Stanisława Dziwisza w Kazanicach, Kazanice 83A, 14-229 Rożental 5.6. Szkoła Podstawowa im. Teofila Ruczyńskiego w Prątnicy, Prątnica 9, 14-260 Lubawa 5.7. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sampławie, Sampława 4, 14-260 Lubawa 6. Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.07.2019 r. do 30.06.2021 r. wynosi 2 418 700,00 kWh. Podana ilość energii elektrycznej nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej tej wielkości. Rozliczenie dostawy odbywać się będzie na podstawie faktycznego zużycia energii wg ceny wynikającej ze złożonej oferty. 7. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym terminie jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy, posiadanie przez odbiorcę ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 8. Zamawiający udzieli wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego umowy sprzedaży do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej i reprezentowania Zamawiającego w procesie zmiany sprzedawcy 9. Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest TAURON SPRZEDAŻ Sp. z o.o. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający żąda by Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie koncesji oraz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach