Przetargi.pl
ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ARANŻACJI EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM SAL: EDUKACYJNEJ, WYSTAWOWEJ, PROWADZĄCEGO DO SAL KORYTARZA WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ I KORYTARZEM WEJŚCIOWYM DO BUDYNKU – SIEDZIBY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W JERZWAŁDZIE

Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich ogłasza przetarg

 • Adres: 14-233 Jerzwałd, Jerzwałd
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 588 527 , fax. 897 588 527
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich
  Jerzwałd 62
  14-233 Jerzwałd, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 588 527, fax. 897 588 527
  REGON: 51028273600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bipzpkpiiwd.warmia.mazury.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ARANŻACJI EKSPOZYCJI PRZYRODNICZEJ WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM SAL: EDUKACYJNEJ, WYSTAWOWEJ, PROWADZĄCEGO DO SAL KORYTARZA WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ I KORYTARZEM WEJŚCIOWYM DO BUDYNKU – SIEDZIBY ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH W JERZWAŁDZIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie aranżacji ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza wraz z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku – siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie. Zamawiający dysponuje założeniami funkcjonalno – programowymi: „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza wraz z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku – siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie.” Dla uproszczenia adaptowane i nowo aranżowane sale w dalszej części dokumentu nazwano: Centrum Edukacji Ekologicznej. Dokument ten zawiera szczegółowe treści programowe, założenia dotyczące funkcji poszczególnych pomieszczeń oraz wskazania dotyczące siedlisk, gatunków roślin i zwierząt, rzut pomieszczeń oraz koncepcję adaptowanych i aranżowanych sal (załączniki nr 8-11 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu wykonawczego, na podstawie koncepcji oraz do wykonania ekspozycji wraz z niezbędnym wyposażeniem. Projekt przed przystąpieniem do wykonania ekspozycji wymagać będą akceptacji Zamawiającego. Wymagany minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi co najmniej 36 miesięcy. (Termin podlega ocenie w ramach kryteriów oceny ofert). 2. Nowa ekspozycja znajdować się będzie w budynku siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo. Aranżacja ekspozycji przyrodniczej dotyczy pomieszczeń wymienianych poniżej. Poszczególne numery pomieszczeń odnoszą się numeracji zamieszczonej na rzucie przestrzeni, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 01 - korytarz wejściowy (na paterze), pow. 18,43m² 02 - klatka schodowa, pow. 12,7m² 03 - korytarz wystawowy, pow. 25,44m² 04 - sala wystawowa o pow. 58,5 m² 05 - sala dydaktyczna - 35,49 m² 06 - pomieszczenie techniczne- zaplecze, pow. 9,1m² Uwaga: 1) Do wszystkich pomieszczeń należy zaprojektować i oszacować korespondujące do tematu ekspozycji pokrycie podłogowe. 2) Przy szacowaniu urządzeń multimedialnych należy uwzględnić koszty ich podłączenia. Budynek ten nie znajduje się pod nadzorem konserwatora zabytków. 3. Przedmiot zamówienia o którym mowa w ust. 1 obejmuje: 1) dostawy wraz z montażem i uruchomieniem, zgodnie z projektem wykonawczym, 2) prace projektowe, 3) prace budowlane objęte dokumentacją projektową (przedmiar robót), 4) drobne towarzyszące prace montażowo-budowlane niezbędne do uruchomienia ekspozycji przyrodniczej, jeżeli nastąpi taka konieczność, 5) zakup wartości niematerialnych i prawnych do utworów wykorzystywanych w ekspozycji, zgodnie z projektem wykonawczym, 6) uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń, uzgodnień i opinii, 7) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi ekspozycji i jej składowych. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w następujących opracowaniach: 1) Załącznik nr 7 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia; 2) Załącznik nr 8 do SIWZ – rzut pomieszczeń 3) Załącznik nr 9 do SIWZ - założenia funkcjonalno -programowe sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza wraz z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich, Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo. 4) Załącznik nr 10 do SIWZ – Wykaz gatunków do wykonania ekspozycji. 5) Załącznik nr 11 do SIWZ – dokumentacja projektowa tj. przedmiar robót oraz opracowania pn. KONCEPCJA PLASTYCZNA MODERNIZACJI I NOWEJ ARANŻACJI SAL: EDUKACYJNEJ, WYSTAWOWEJ, PROWADZĄCEGO DO SAL KORYTARZA WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ IKORYTARZEM WEJŚCIOWYM DO BUDYNKU, specjalność: prace budowlane i specjalność: koncepcja planistyczna wytyczne wykonawcze wraz z częścią rysunkową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39154000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub poręczeń o których mowa w ust. 2 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt2-5 ustawy Pzp) dokument wadialny winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej następujące elementy: 1) wskazanie Wykonawcy (Uwaga: w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zaleca się wskazanie wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie), czyli zleceniodawcy gwarancji/poręczenia; 2) wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji, tj.: Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zespół Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich w Jerzwałdzie Jerzwałd 62, 14-230 Zalewo 3) wskazanie Gwaranta (banku, instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub instytucji poręczeniowej) oraz wskazanie ich siedzib, 4) dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia dokumentu wadialnego. 5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona dokumentem wadialnym, 6) wskazanie sumy gwarancyjnej, 7) określenie terminu ważności gwarancji/poręczenia, 8) zobowiązanie gwaranta do: „nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłaty pełnej sumy wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszły okoliczności wskazane w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy Pzp”. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego – Bank Handlowy 50 1030 1218 0000 0000 9250 8007, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w przetargu nieograniczonym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie aranżacji ekspozycji przyrodniczej wraz z niezbędnym wyposażeniem sal: edukacyjnej, wystawowej, prowadzącego do sal korytarza wraz z klatką schodową i korytarzem wejściowym do budynku – siedziby Zespołu Parków Krajobrazowych w Jerzwałdzie”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2 – 5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) z dnia wystawienia dokumentu wadialnego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wystawieniem dokumentu wadialnego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Uwaga: W przypadku wykonawców nie należących do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza aby powyższe oświadczenie złożyć wraz z ofertą. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji złożonego oświadczenia, gdy w toku postępowania zmieni się jego sytuacja tj. włączenie do grupy kapitałowej. 2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy– zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, zgodnie z postanowieniami rozdziału VIII SIWZ. 4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawca składa wraz z ofertą dokumenty z których wynika umocowanie do podpisania oferty oraz wszelkich dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą(w przypadku pełnomocnictw - oryginał lub poświadczona notarialnie kopia) chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570), a Wykonawca wskazał w ofercie odpowiedni adres internetowy na którym Zamawiający może pobrać dokument. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności ww. dokumentu w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera je samodzielnie. W przypadku braku podania w ofercie ww. adresu, Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile te są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawców występujących wspólnie (dotyczy również spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (oryginał lub poświadczona notarialnie kopia). 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z treści zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zasoby pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Pzp (rozdział V ust. 2 pkt. 2-11 SIWZ). 8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w sekcji III. 3 Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną