Przetargi.pl
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G od km 0+375 do km 2+605 długości: 2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Pionierów 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8623987 , fax. 059 8623944
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Pionierów 10 10
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 059 8623987, fax. 059 8623944
  REGON: 77098327100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G od km 0+375 do km 2+605 długości: 2,230 km odc. od przejazdu kolejowego w m. Maszewo Lęborskie do m. Cewice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1324G na odcinku od km0+375 do 2+605, na terenie gminy Cewice. Zakres robót obejmuje m. in.: - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 oraz ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grub. 4cm (100kg/m2) zgodnie obowiązującymi wytycznymi WT2. dla ruchu KR 2; - po wykonaniu robót bitumicznych -uzupełnienie poboczy humusem średn. grub.5cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 6 000 zł. słownie: sześć tysięcy zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-leborski.com
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach