Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe osobowe w zakresie opieki, dowozu i odwożenia dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołów Szkół w Parchowie i Nakli w roku szkolnym 2015/2016.

Gmina Parchowo ogłasza przetarg

 • Adres: 77-124 Parchowo, ul. Krótka 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8214466 , fax. 059 8214466
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Parchowo
  ul. Krótka 2 2
  77-124 Parchowo, woj. pomorskie
  tel. 059 8214466, fax. 059 8214466
  REGON: 77097954200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.parchowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe osobowe w zakresie opieki, dowozu i odwożenia dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołów Szkół w Parchowie i Nakli w roku szkolnym 2015/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe osobowe w zakresie opieki, dowozu i odwożenia dzieci i młodzieży szkolnej do Zespołów Szkół w Parchowie i Nakli w roku szkolnym 2015/2016. Pod pojęciem -dowożenie- rozumie się: dowożenie uczniów z punktów zbiorczych w miejscu zamieszkania do budynku szkoły oraz transport powrotny. Pod pojęciem -opieka- rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu dzieci autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. Początek lekcji: a) Zespół Szkół w Parchowie - godz. 7:45 b) Zespół Szkół w Nakli godz. 8:05. Uczniowie do poszczególnych Zespołów Szkół nie mogą być wcześniej dowiezieni, niż 20 minut przed rozpoczęciem lekcji. Przyjazdy z miejscowości a) Liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do Zespołu Szkół w Parchowie - zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ. b) Liczba uczniów dowożonych z poszczególnych miejscowości do Zespołu Szkół w Nakli - zgodnie z załącznikiem nr 11 do SIWZ. Odjazdy po zakończonych lekcjach: zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ. 1. Dowożenie realizowane będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. ferii zimowych, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. 2. Dopuszcza się możliwość przedstawienia przez Wykonawcę wybranego w przetargu, w porozumieniu z Zamawiającym innych rozwiązań, które mogą być bardziej praktyczne, przy uwzględnieniu godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć oraz w oparciu o ceny podane w ofercie. 3. Przewozy dzieci odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu, spełniającymi wymagania techniczne w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) i innych przepisach związanych z przewozem osób tj. ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1414) 4. Wykonawca zapewnieni bezpieczeństwo uczniom podczas przewozu z miejsca zbiórki do placówki oświatowej i drodze powrotnej oraz w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu zgodnie z przepisami ustawowymi. 5. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usług przewozu osób. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała, śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy. 6. Kierowca prowadzący pojazd musi wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny, by nie powodować u dzieci choroby lokomocyjnej. 7. Wykonawca zapewni w każdym autobusie wystarczającą liczbę miejsc na określonej trasie. 8. W okresie zimowym pojazd dowożący dzieci musi być ogrzewany, a na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę należy zwrócić podczas wchodzenia i schodzenia dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 9. Wykonawca zapewni podstawienie autobusu zastępczego w razie niemożności wykonania usługi przewozu przeznaczonym do tego środkiem transportu - w ciągu maksymalnie 40 minut w stosunku do planowego odjazdu autobusu. Uwaga: czas podstawienia autobusu zastępczego stanowi także kryterium oceny ofert. 10. Wykonawca zapewni ubezpieczenie pojazdów i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem. 11. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać w należytym porządku i czystości autobusy, przestrzegać przepisy BHP i p. poż, ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem zamówienia, oznaczyć autobusy na czas przewozów, że wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych. 12. W przypadku zmiany planu zajęć szkolnych poszczególni Dyrektorzy szkół w formie pisemnej uzgadniać będę z wykonawcą wszystkie kwestie związane z przewozami; 13. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dodatkowej osoby - opiekuna, nie będącego kierowcą na każdej trasie podczas świadczenia usługi przewozu. W przypadku zmiany opiekuna przez Wykonawcę w czasie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego wraz z podaniem imienia i nazwiska nowego opiekuna. 14. Wykonawca zapewnieni druki biletowe, uprawniające do korzystania z usługi przewozu oraz pokryje wszelkie koszty związane z ich sporządzeniem i wydaniem. 15. Zamawiający zastrzega, że liczba kupowanych przez zamawiającego biletów miesięcznych w okresie objętym realizacją usługi może ulegać zmianie. W przypadku zwiększenia liczby dowożonych uczniów wykonawca zapewnia ich dowóz na warunkach podanych w ofercie. Z tytułu zmniejszenia liczby dowożonych dzieci Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat. 16. Szacunkowa wartość zamówienia w okresie trwania umowy nie może być wyższa niż cena usługi brutto wskazana przez wykonawcę w złożonej przez niego ofercie przygotowanej zgodnie z SIWZ. 17. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu nabycia mniejszej liczby biletów miesięcznych niż określone odpowiednio w załączniku do oferty A Kalkulacja kosztów miesięcznego dowozu (tam i z powrotem) uczniów - oraz załączniku do oferty B Kalkulacja kosztów miesięcznego dowozu (w jedną stronę) uczniów jak również otrzymania wynagrodzenia w wysokości niższej niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. 18. Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków z jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalone zostaną pomiędzy przewoźnikiem a dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych do 28.08.2015 r., a wypełniony, poprawiony i podpisany przez uprawnione osoby załącznik dołączony do podpisanej wcześniej umowy na świadczenie usługi przewozu uczniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Bytowie nr 60 9321 0001 0007 3495 2000 0050 z dopiskiem Wadium-Dowożenie i odwożenie uczniów w roku szkolnym 2015/2016 do Zespołu Szkół w Parchowie i Zespołu Szkół w Nakli - Zaleca się załączyć do oferty kserokopię dowodu przelewu potwierdzającego wniesienie wadium. 5. Wadium w innej formie niż pieniądz należy dołączyć do oferty. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wadium musi obejmować termin związania ofertą. 8. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt.13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia autobusu zastępczego w razie awarii
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.parchowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach