Przetargi.pl
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH

Gmina Słońsk ogłasza przetarg

 • Adres: 66-436 Słońsk, Sikorskiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (095) 7572274, , fax. (095) 7572268
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słońsk
  Sikorskiego 15
  66-436 Słońsk, woj. lubuskie
  tel. (095) 7572274, , fax. (095) 7572268
  REGON: 21096671100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slonsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I - Słońsk ul. Prosta • Wykonanie korytowanie -606,00 m2 • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bruku kamiennego 606,00 m2 • Mechaniczne rozebranie nawierzchni z asfaltu – 77,00 m2 • Podbudowy z kruszywa łamanego – 606,00 m2 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 606,00 m2 • Regulacja studni kanalizacji sanitarnej szt. 3 • Wymiana zaworów wodociagowych szt. 3 Część II – Lemierzyce ul. Boczna • Wykonanie korytowanie -577,50 m2 • Podbudowy z kruszywa łamanego – 577,50 m2 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 577,50 m2 • Ustawienie krawężników na ławie z oporem 212,00 mb Część III – Lemierzyce ul. Śródmiejska • Wykonanie korytowanie -1373,43 m2 m2 • Podbudowy z kruszywa łamanego – 1373,43 m2 • Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm – 1373,43 m2 • Ustawienie krawężników na ławie z oporem 400,00 mb
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł /słownie: trzy tysięce zł/, dla każdej części zamówienia lub dla całości zadania w wysokości 9 000,00 zł, zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP, 1) Wadium Wykonawca wnosi w jednej z kilku następujących formach: 1.1) pieniądzu; 1.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 1.3) gwarancjach bankowych; 1.4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 1.5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). 2) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty przelewem na konto depozytowe nr 76 8355 0009 0034 9877 2000 0020. Jako tytuł przelewu należy podać nazwę przedmiotu zamówienia i jego część (np. Przebudow dróg gminnych - część I itp.). Za chwilę faktycznego wniesienia wadium, w przypadku wnoszenia w postaci pieniężnej, uznaje się chwilę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, 3) W przypadku wniesienia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach oryginał poręczenia lub gwarancji należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (Oryginał poręczenia lub gwarancji można dołączyć w jednej kopercie wraz z ofertą), 4) Gwarancje i poręczenia muszą, przez cały okres, na jaki zostały wystawione, gwarantować bezwarunkową zapłatę kwot w nich określonych, na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniała jedna z poniższych przesłanek: a) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, które należy dołączyć do oferty: Prawidłowo wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z TECR, oraz kosztorys ofertowy z którego wynikało będzie jakie zostały zastosowane paremetry do sporządzenia kosztorysu tj. KO. Zysk, R-g. W przypadku składania oferty wspólnej należy z łożyć jeden wspólny dokument. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt XIV ppkt 5 i 6 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. oświadczenie należy z łożyć w oryginale. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć upoważnienie lub pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), określające zakres czynności, do których jest umocowany oraz w przypadku składania oferty wspólnej (pkt VII siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach