Przetargi.pl
„Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43”.

Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 53-025 Wrocław, Skarbowców
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 508 691 150, , fax. 713 731 165
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Dolnośląskie - Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
  Skarbowców 8a
  53-025 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 508 691 150, , fax. 713 731 165
  REGON: 93193464400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dodn.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze obejmująca poprawę efektywności źródeł energii oraz termomodernizację budynku. 1) Adres inwestycji: Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze, ul. 1-go Maja 43, 58-500 Jelenia Góra 2) Przedmiotowe zadanie obejmuje przebudowę jednostek wytwarzających energię cieplną z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, przy ul. 1 - Maja 43 objęty audytem Etapu 1z 3) Przedmiotem niniejszego zadania jest zaprojektowanie i budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji na bazie gazu GZ-50 wraz z wykorzystaniem OZE z powietrznej pompy ciepła. Zadanie realizowane będzie w ramach Projektu pt.: „Przebudowa jednostek wytwarzających energię cieplną i elektryczną wytwarzaną z kogeneracji z wykorzystaniem OZE w budynku DODN w Jeleniej Górze, ul. 1- Maja 43”. 4) W skład zadania wchodzi sporządzenie projektu budowlanego (wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych ekspertyz, opinii, pozwoleń, uzgodnień), uzyskanie pozwolenia na budowę lub uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonywanie prac budowlanych, sporządzenie niezbędnych projektów wykonawczych, oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w projektów wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. 5) Zamówienie obejmuje również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w inwestycji do realizacji tzn. Wykonawca pokryje wszelkie koszty w tym ewentualne koszty przekładek sieci. 6) Wykonawca również na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, ekspertyzy, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zlecenia. 7) Zamawiający wymaga, aby w ramach niniejszego zamówienia zaprojektować i wykonać n.w. prace zgodnie z audytem energetycznym: a. wymiana instalacji centralnego ogrzewania spełniająca aktualne wymagania prawne, b. wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej spełniająca aktualne wymagania prawne, c. wymiana źródła ciepła na c.o. oraz c.w.u. z wykorzystaniem kogeneracji oraz istniejącego kotła gazowego d. modernizacja istniejącego kotła gazowego, e. instalacja elektryczna CHP, produkującego energię elektryczną na własne potrzeby, f. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i wykonanie dokumentacji powykonawczej. 8) Zakres zamówienia obejmuje: a. Uzyskanie wszelkich warunków, opinii, pozwoleń i uzgodnień, badań, w zakresie niezbędnym do opracowania pełnej dokumentacji projektowej zgodnie z załączonymi analizami techniczno-ekonomicznymi zmiany źródła ciepła, b. Opracowanie projektu budowlanego zatwierdzonego przez Zamawiającego zgodnie z załączonymi analizami techniczno-ekonomicznymi (audytem energetycznym) zmiany źródła ciepła c. Opracowanie i uzgodnienie z inwestorem projektów wykonawczych, d. Wykonanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej robót budowlanych i instalacyjnych, e. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i wykonanie dokumentacji powykonawczej. 9) Oferta dostarczona przez oferentów musi obejmować cały zakres prac niezbędnych do przygotowania inwestycji i jej wykonania oraz obioru robót instalacyjnych, montażowych wraz z uruchomieniem instalacji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego zakresu zamówienia i poniesienia wszelkich kosztów z tym związanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, odpowiednie oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia. 3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako najkorzystniejszej, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach