Przetargi.pl
Ochrona osobowa, podjazdy Grup Interwencyjnych i monitorowanie systemów ochrony elektronicznej obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 53-623 Wrocław, Lubińska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7388200, 71 3548174, , fax. 713 568 550
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN Spółka z o.o.
  Lubińska 53
  53-623 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7388200, 71 3548174, , fax. 713 568 550
  REGON: 20656009000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spartan.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ochrona osobowa, podjazdy Grup Interwencyjnych i monitorowanie systemów ochrony elektronicznej obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ochrona osobowa, podjazdy Grup Interwencyjnych i monitorowanie systemów ochrony elektronicznej obiektów Wrocławskiego Centrum Treningowego SPARTAN Spółka z o.o. przy wykorzystaniu następujących środków technicznych i osobowych wykonawcy: a) Radiowego Systemu Bezpieczeństwa, b) Systemu Alarmowego, c) Grupy Interwencyjnej, minimum 2-osobowej, której czas przyjazdu wyniesie 5 minut w nocy i 10 minut w dzień, d) Stałego Punktu Dyżurów, e) Ochrony Osobowej. f) Konserwacji systemów ochrony elektronicznej. g) Systemu kontroli obchodów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku Nr 3A i 3B do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 powyżej dotyczące tych podmiotów. 3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 powyżej dotyczące tych podmiotów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach