Przetargi.pl
Przebudowa istniejącej strefy fitness w Aquaparku Wrocław w formule zaprojektuj i wybuduj

Wrocławski Park Wodny S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-558 Wrocław, ul. Borowska 99
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7711500 , fax. 071 7711500
 • Data zamieszczenia: 2013-04-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wrocławski Park Wodny S.A.
  ul. Borowska 99 99
  50-558 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7711500, fax. 071 7711500
  REGON: 93304118100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aquapark.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa istniejącej strefy fitness w Aquaparku Wrocław w formule zaprojektuj i wybuduj
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy polegający na realizacji pod klucz, w ramach jednej inwestycji, przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie oraz realizację robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącej strefy fitness w Aquaparku Wrocław we Wrocławiu, przy ulicy Borowskiej 99 wraz z dostawą urządzeń i wyposażenia określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 2 Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania. W ramach przedmiotowego zadania Wykonawca powinien zrealizować przebudowę polegającą na wykonaniu robót budowlanych w istniejącym budynku w zakresie niezbędnym do dostosowania do nowego układu funkcjonalnego, z jednoczesnym dostosowaniem do obowiązujących przepisów, w szczególności przeciwpożarowych oraz podniesieniem bezpieczeństwa, komfortu użytkowania i estetyki wnętrz, w tym m.in. a inwentaryzacja istniejącego stanu istniejącej infrastruktury, b opracowanie w oparciu o Program Funkcjonalno - Użytkowy kompletnego Projektu Budowlanego, poprzedzone uzyskaniem wszelkich opinii, uzgodnień, zapewnień, zezwoleń i innych dokumentów formalnych niezbędnych do jego zatwierdzenia przez właściwy organ administracji budowlanej i udzielenia pozwolenia na budowę, składających się z projektu architektoniczno-budowlanego, informacji o planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z udokumentowaniem spełnienia wymagań przepisów i norm technicznych oraz racjonalnego rozwiązania zagadnień energetycznych i ekologicznych w zakresie niezbędnym do zatwierdzenia projektu budowlanego przez Prezydenta Miasta Wrocławia, c uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii i pozwoleń, d opracowanie projektów wykonawczych dla całego zakresu robót budowlanych objętego zamówieniem, e opracowanie lokalizacji zaplecza budowy, przyłączy mediów na czas budowy, zasilania itp., f opracowanie Przedmiarów robót, g opracowanie Kosztorysów inwestorskich, h opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, i opracowanie wersji elektronicznych dokumentów w formacie PDF, j pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, 3 sporządzenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na budowę; 4 realizację robót budowlanych: a dostawę wszelkich urządzeń, materiałów i wyposażenia koniecznych wg PFU i dokumentacji projektowej do wykonania robót budowlanych, b wykonanie Projektu organizacji budowy, c wykonanie wszystkich robót budowlano-montażowych oraz robót instalacyjnych, d opracowanie dokumentacji porealizacyjnej dokumentacja powykonawcza, dokumentacja techniczno - ruchowa, instrukcje stanowiskowe i BHP, e uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych pozwoleń warunkujących możliwość użytkowania przedmiotu zamówienia, f dokonanie rozruchu urządzeń zainstalowanych w ramach wykonanych robót budowlanych, g przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń 5 zapewnienie sfinansowania wykonania przedmiotu Umowy we własnym zakresie lub poprzez wykup wierzytelności przez bank lub instytucję finansową. 6 Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane należy wykonać na podstawie Programu Funkcjonalno - Użytkowego PFU, a także zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ i Ofertą Wykonawcy Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - w tym zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm. 7 Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, normami oraz na ustalonych Umową warunkach. 8 Wykonawca zobowiązuje się do starannego działania przy wykonaniu zamówienia i gwarantuje odpowiedni potencjał organizacyjny oraz finansowy - pozwalający mu na prawidłową realizację Umowy, w szczególności m.in. na sfinansowanie inwestycji wg zasad określonych w SIWZ i wzorze umowy, przygotowanie osób wykonujących powierzone czynności, a także zapewnia logistyczne możliwości realizacji zamówienia. 9 Przedmiot zamówienia będzie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę i zakupionych na jego koszt. Wykonawca zapewni również na swój koszt wszelkie urządzenia, maszyny i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 10 Materiały, urządzenia i wyposażenie, zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. 11 Prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane należy wykonać na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego PFU, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, a także zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ i Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - w tym zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 ze zm. 12 Przedmiot Umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, normami oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach. 13 Wykonawca zobowiązuje się do starannego działania przy wykonaniu przedmiotu Umowy i gwarantuje odpowiedni potencjał organizacyjny oraz finansowy - pozwalający mu na prawidłową realizację Umowy, w szczególności m.in. na sfinansowanie inwestycji wg zasad określonych w SIWZ, przygotowanie osób wykonujących powierzone czynności, a także zapewnia logistyczne możliwości realizacji Umowy. 14 Przedmiot Umowy będzie wykonany z materiałów oraz urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę i zakupionych na jego koszt. Wykonawca zapewni również na swój koszt wszelkie urządzenia, maszyny i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy. 15 Materiały, urządzenia i wyposażenie, zastosowane przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy, nie mogą być obciążone prawami osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 154 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium zgodnie z art. 45 ust. 4 i 5a ustawy w wysokości 35000,00 PLN Słownie trzydzieści pięć tysięcy złotych 00 100. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wadium może być wniesione przez jednego, kilku z nich lub wszystkich Wykonawców w każdej dopuszczalnej formie pod warunkiem, że łączna kwota wadium odpowiadać będzie wymaganej w siwz kwocie. W takim przypadku należy podać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania wadium jest wnoszone. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe wniesienie wadium Zamawiający sprawdzi wewnętrzną procedurą. 2 Forma wadium. 1 Wadium może być wniesione w następujących formach: a pieniądzu; b poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c gwarancjach bankowych; d gwarancjach ubezpieczeniowych; e poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości tj. Dz.U. z 2007 Nr 42 , poz. 275 2 W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym polskim prawem, powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze pisemne żądanie i winna zawierać następujące elementy: a nazwę dającego zlecenie Wykonawcy, beneficjenta gwarancji Zamawiającego, gwaranta banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich siedzib, b określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c kwotę gwarancji, d termin ważności gwarancji, e obejmować zobowiązanie gwaranta poręczyciela z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Wykonawcy, f zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Pisemne żądanie Zamawiającego zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile było wymagane zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 3 Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski. Dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 3 Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego art. 45 ust. 7 02 1090 2398 0000 0001 0303 9251 2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Ustawę formach oryginał, wystawione na Zamawiającego należy wraz z Ofertą przesłać na adres Zamawiającego, wskazany w pkt 10 IDW Zamawiający prosi, aby nie wpinać trwale oryginału dokumentu wadialnego do Oferty. 4 Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy uznanie rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi przed terminem składnia ofert. 5 Zwrot wadium. W szczególności Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana; z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli żądano jego wniesienia. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zastosowanie ma art. 46 ust. 4. 6 Żądanie ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego art. 46 ust. 3. 7 Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1 Wykonawca, którego oferta została wybrana: a odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeśli wymagano zabezpieczenia c zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2 oraz w sytuacji gdy w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aquapark.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach