Przetargi.pl
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej

Gmina Ksawerów ogłasza przetarg

 • Adres: 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 422 138 050 , fax. 422 138 002
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ksawerów
  ul. Kościuszki
  95-054 Ksawerów, woj. łódzkie
  tel. 422 138 050, fax. 422 138 002
  REGON: 47155993000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.ksawerow.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej w Ksawerowie na przedszkole (kat. IX), rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: wody zimnej, C.W.U., C.O., kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części Szkoły Podstawowej na przedszkole, rozbudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych: wody zimnej, c.w.u. c.o, kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: - roboty rozbiórkowe wewnętrznych ścian konstrukcyjnych kolidujących z projektowaną aranżacją pomieszczeń przedszkolnych oraz roboty budowlane związane z wykonaniem podpierających ram stalowych, - roboty związane z wybiciem otworów drzwiowych do pomieszczenia higieniczno – sanitarnego i Sali zajęć przynależącej do części szkoły (POM 10) oraz zamurowaniu istniejących, - murowanie nowych ścianek działowych w celu wprowadzenia projektowanego układu funkcjonalnego, - montaż systemowego rozwiązania w celu doprowadzenia istniejącego stropu drewnianego do REI 60, - montaż systemowego sufitu podwieszanego np. typu Amstrong, - roboty elewacyjne związane z koniecznością spełnienia warunków p.poż – zastosowania na elewacji zachodniej i wschodniej pionowych pasów z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m, - roboty instalacyjne związane z podłączeniem urządzeń do istniejących lub projektowanych pionów instalacji kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, c.w.u., c.o. - roboty elektryczne związane wprowadzeniem nowego układu funkcjonalnego. Oświetlenie dzienne projektowanych pomieszczeń – sal zajęć, kuchni będzie zapewnione przez istniejące okna od strony wschodniej i zachodniej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 4 000,00 PLN (słownie złotych: cztery tysiące 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach