Przetargi.pl
Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach

Gmina Krośniewice ogłasza przetarg

 • Adres: 99-340 Krośniewice, ul. Poznańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 242 523 024 , fax. 0-24 25 47 782
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krośniewice
  ul. Poznańska 5
  99-340 Krośniewice, woj. łódzkie
  tel. 242 523 024, fax. 0-24 25 47 782
  REGON: 61101544800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.krosniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach, przy ul. Poznańskiej (działki nr 876 i 917 obręb geodezyjny Krośniewice – miasto). Przedmiot zamówienia obejmuje: budowę placu parkingowo – handlowego z wiatami handlowymi oraz budowę budynku sanitarno – technicznego wraz z wiatą do handlu zwierzętami gospodarskimi i towarzyszącą infrastrukturą drogową. Obiekty te stanowić będą elementy targowiska stałego „Mój Rynek”, na którym odbywać się będzie handel produktami ogrodniczymi wraz z wyrobami lokalnymi, produktami rolno – spożywczymi i przemysłowymi, a także zwierzętami gospodarskimi. W ramach infrastruktury wykonane zostaną przyłącza elektryczne, wody i kanalizacji sanitarnej do obiektu kubaturowego, instalacje oświetlenia terenu placu targowego poprzez 5 lamp ulicznych w technologii lamp solarnych, system odwodnienia terenu oraz szczelny zbiornik na gnojowicę. W skład placu targowego wchodzą następujące obiekty kubaturowe, elementy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej: 1) część handlowa: a) wiaty handlowe stanowiące zadaszenie nad stoiskami handlowymi o powierzchni zabudowy 883,18 m2, kubatura 3332,53m3, b) wiata z boksami do handlu zwierzętami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 103,80 m2, kubatura 383,96 m3, c) budynek sanitarno-techniczny z wydzielonym pomieszczeniem dla lekarza weterynarii wraz z izolatką o powierzchni zabudowy 80,70m2, kubatura 303,20m3, 2) parking utwardzony kratą ekologiczną 804,07 m2: a) dla samochodów osobowych 66, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, b) dla samochodów dostawczych 7 miejsc, 3) część sanitarna: a) utwardzony plac na kontenery na śmieci, b) wpusty (odprowadzenie wód deszczowych), c) wpusty (studzienki ściekowe), 4) powierzchnia utwardzona targowiska – 3136,81 m2, w tym: a) tereny utwardzone kostką betonową gr. 8,0 cm – 1113,58 m2, b) tereny utwardzone kostką betonową ażurową – 438,52 m2, 5) powierzchnia utwardzona placu gospodarczego – 33,72 m2, 6) powierzchnia terenów zielonych - 1386,91 m2, 7) ogrodzenie terenu. Przedmiot zamówienia obejmuje również: pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadania i wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, projekt organizacji ruchu wraz z koniecznymi uzgodnieniami, uzyskanie stosownych decyzji wraz z opłatami oraz spełnienie tych decyzji na koszt wykonawcy za realizację robót w pobliżu urządzeń wymagających tych decyzji i innych - niezbędnych przy realizacji zadania, wykonanie audytu energetycznego, opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji (2 egz. w wersji papierowej), badania wody, opracowanie instrukcji p/poż. oraz oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcją, uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 2. Szczegółowy zakres robót określają: projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót – stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczalność do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać akceptację zamawiającego reprezentowanego przez Nadzór Inwestorski. 4. Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie zastosowanych materiałów Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub o wyższym standardzie w stosunku do opisywanych w dokumentacji projektowej, wykonawczej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zmawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymaganie określone przez zamawiającego. 5. Dobrane przez projektanta materiały konkretnych producentów Zamawiający traktuje zgodnie z art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych jako określenie parametrów przedmiotu zamówienia za pomocą podania standardu, dopuszczając do zastosowania innych odpowiedników rynkowych, z zastrzeżeniem jednak, że będą one spełniały parametry równoważności określone w specyfikacji technicznej dla poszczególnych urządzeń oraz będą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 6. Wykonawca udzieli minimum 36-miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty budowlane, licząc od daty odbioru końcowego robót na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Wykonawca w ofercie cenowej powinien podać oferowany okres gwarancji i rękojmi określony w miesiącach. Oferowany okres gwarancji i rękojmi stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 7. Zamawiający proponuje zapoznanie się z terenem budowy (wizja w terenie) przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa w tym postępowaniu). Koszty zapoznania się z terenem budowy poniesie Wykonawca, przy czym wizja lokalna nie będzie miała jakiegokolwiek wpływu na merytoryczną ani formalną ocenę oferty. W wycenie realizacji zadania należy uwzględnić wszystkie prace towarzyszące umożliwiające prawidłową i zgodną z normami i zasadami sztuki budowlanej realizację zadania. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie nie może podlegać jakimkolwiek podwyżkom. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy. 8. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia. W zakresie rzeczowym należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, jak również inne – według oceny Wykonawcy - niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający, działając w oparciu o przepisy art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, osób wykonujących (w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy) następujące czynności: - prace ogólnobudowlane – pracownicy fizyczni; - prace drogowe – pracowniczy fizyczni; - prace z branży sanitarnej – pracownicy fizyczni; - prace z branży elektrycznej – pracownicy fizyczni. Wymaganie nie dotyczy Geodety oraz Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarte zostały w załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy. 10. UWAGA: Zamawiający wymaga realizacji zadania w dwóch etapach: I etap do 30 czerwca 2020 r., II etap do 30 listopada 2020 r. (w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie). Zakres rzeczowy robót w każdym etapie określa załącznik Nr 4 do wzoru umowy. 11. Operacja pn. „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Krośniewicach” dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00004-65171-UM0500014/17 z dnia 27.02.2018 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Krośniewice.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 02.03.2020 roku, godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 110, z późn. zm.). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium przelewem na rachunek: 88 9023 0006 0000 0345 2000 0040 w BS w Krośniewicach (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca załączy do oferty oryginał dokumentu. Uwaga! Nie spinać dokumentu trwale z ofertą, gdyż podlega on zwrotowi zgodnie z nw. pkt. 8. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a) i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie ww. pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg Załącznika nr 3 do SIWZ). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy Pzp wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 z późn.zm.) przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie to składa każdy z Wykonawców. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2c) ustawy Pzp jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 6. Zgodnie z § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia - jeżeli wykaz, oświadczenie lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty, budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów w tym zakresie. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ww. pkt 2 ppkt. a)- c) SIWZ - składa dokument lub dokumenty o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1 i 2 w zw. z ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów. 8. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w/w pkt 7 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony zgodnie z terminami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć odrębne oświadczenie, o którym mowa w w/w pkt 1. ppkt b) SIWZ w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz odrębne oświadczenie, o którym mowa w w/w pkt 1. ppkt a) SIWZ o braku podstaw wykluczenia; b) należy do oferty załączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane winno być przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Musi ono wynikać z umowy lub innej czynności prawnej i mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z dokumentów oferty. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. c) pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.; d) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w literach a) - c). 11. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w ww. pkt 1. ppkt 2) rozdział VI SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W sytuacji, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w ww. pkt 1. ppkt 2) rozdział VI SIWZ polega na zasobach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa, lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ww. pkt. 2 niniejszego rozdziału. 12. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 13. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 ppkt 2) rozdział VI SIWZ. 15. W celu oceny czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 16. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jaki powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1. 17. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ww. pkt. 2 i 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz wskazane przez wykonawcę oświadczenie i dokumenty. 18. Uwaga! Na podstawie art. 24aa ustawy pzp Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert a następnie zbadać czy wykonawca, którego ofert została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 19. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach