Przetargi.pl
DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Ułańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8375368 w. 250 , fax. 468 375 991
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Ułańska 28
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8375368 w. 250, fax. 468 375 991
  REGON: 75007966000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.pol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczanie do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wyrobów medycznych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załączniku nr 4 zgodnie z zamówieniami cząstkowymi składanymi sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Przedmiot zamówienia składa się z 14 niepodzielnych zadań: Zadanie nr 1: strzykawki do podawania leków i płynów doustnie Zadanie nr 2: gąbki do toalety jamy ustnej Zadanie nr 3: czepek do mycia głowy Zadanie nr 4: termometry elektroniczne Zadanie nr 5: cewnik angiograficzny Zadanie nr 6: rurki intubacyjne i filtry oddechowe Zadanie nr 7: strzykawki i igły iniekcyjne Zadanie nr 8: hemostatyki wchłanialne - gąbka Zadanie nr 9: zestaw do drenażu przezskórnego Zadanie nr 10: paski do glukometru Zadanie nr 11: worek do usunięcia z pola operacyjnego pęcherzyka żółciowego Zadanie nr 12: ergo-pen i elektrody Zadanie nr 13: nici syntetyczne niewchłanialne Zadanie nr 14: samoprzylepny opatrunek do kaniul Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyroby medyczne miały oznakowania i instrukcje używania zgodnie z art. 14 Ustawy o wyrobach medycznych (t.j.Dz.U. 2020r. nr 186). Do każdego opakowania musi być dołączona ulotka w języku polskim zawierająca wszystkie niezbędne informacje dla bezpośredniego użytkownika oraz instrukcja w języku polskim Minimalny termin przydatności oferowanych wyrobów medycznych powinien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostawy. Faktura winna zawierać serię i datę ważności dostarczanych wyrobów medycznych. UWAGA! Dostawy winny być realizowane transportem Wykonawcy do magazynów Zamawiającego w Aptece Szpitalnej w godz. 8-15.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 2. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w przypadku konsorcjum lub spółki. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 3. Wypełniony załącznik nr 2A do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 5. Zamawiający zwraca uwagę na możliwość zastosowania na każdym etapie postępowania art. 22d ust. 2 i art. 26 ust. 2f Ustawy- Pzp

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach