Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Brójcach z siedzibą w Kurowicach - II etap

Gmina Brójce ogłasza przetarg

 • Adres: 95-006 Brójce 39,
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 295 01 11 , fax. 42 299 69 59
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brójce
  95-006 Brójce 39, woj. łódzkie
  tel. 42 295 01 11, fax. 42 299 69 59
  REGON: 47205775000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brojce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa SP ZOZ w Brójcach z siedzibą w Kurowicach - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i rozbudowie budynku SP ZOZ w Brójcach z/s w Kurowicach - II ETAP UWAGA! Zamawiający informuje, że w okresie wykonywania robót obiekt będzie użytkowany przez Zamawiającego zgodnie z jego przeznaczeniem (tj. na cele obsługi pacjentów placówki). Zakres rzeczowy zadania: - przebudowa istniejącego budynku w zakresie zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń - rozbudowa budynku o część komunikacyjną wraz z przedsionkiem - likwidacja istniejącej klatki schodowej - przebudowa i rozbudowa instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych, C.O. i elektrycznych - remont istniejących nawierzchni wewnętrznego układu komunikacyjnego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.brojce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach