Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy Osjakowie. Etap I - przebudowa parteru budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi

Gmina Osjaków ogłasza przetarg

 • Adres: 98-320 Osjaków, ul. Targowa 26
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (043) 842 33 91 , fax. (043) 842 33 91 w. 31
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Osjaków
  ul. Targowa 26
  98-320 Osjaków, woj. łódzkie
  tel. (043) 842 33 91, fax. (043) 842 33 91 w. 31
  REGON: 73093467700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osjakow.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa Urzędu Gminy Osjakowie. Etap I - przebudowa parteru budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową części pomieszczeń budynku biurowego Urzędu Gminy w Osjakowie, przy ulicy Targowej 26 w zakresie robót: ogólnobudowlano, adaptacyjno - remontowych, instalacyjnych wewnętrznych: wodno- kanalizacyjnych, elektrycznych, instalacji teleinformatycznej, wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach oznaczonych w projekcie budowlanym od nr 1/01 do nr 1/10 (klatka schodowa w zakresie biegu do piwnic budynku). Roboty należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę, tj. decyzją Starosty Wieluńskiego Nr 227/2013 z dnia 15.03.2013, znak: 6740.1155.2012 , zgodnie z projektem budowlanym architektonicznym, projektami branżowymi w zakresie: wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz wewnętrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (STWiOR), przedmiarami robót, postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz wzorem umowy. UWAGA! Roboty budowlane będą wykonywane na obiekcie czynnym. Urząd gminy będzie czynny zgodnie z regulaminem organizacyjnym. Roboty należy zaplanować w taki sposób, aby w maksymalny sposób ograniczyć uciążliwość procesu budowlanego na warunki pracy i obsługi klientów. Prace szczególnie uciążliwe (np. zrywanie posadzek, kucie murów) należy wykonywać w godzinach od 16.00 do godz. 22.00. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przebudowy parteru budynku wraz z wymienionymi wyżej instalacjami, które należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi. Przebudowane w poziomie parteru instalacje należy zaadaptować do istniejących instalacji w poziomie piwnic i piętra, w sposób umożliwiający ich prawidłowe funkcjonowanie w całym użytkowanym budynku. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: właściwe zorganizowanie placu budowy; roboty budowlano - montażowe; roboty elektryczne, instalacje teleinformatyczne; roboty wodno-kanalizacyjne; roboty w zakresie wentylacji i klimatyzacji; wykonanie prób skuteczności instalacji elektrycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania; zorganizowania i prowadzenia robót w sposób zapewniający funkcjonowanie budynku (praca na obiekcie czynnym). 4. Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy zakończyć wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione chociażby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: (1) specyfikacje techniczne, (2) dokumentacja projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów, uproszczeń lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. Wszystkie materiały użyte do robót winny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy; właściwy nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP i p.poż w trakcie wykonywania robót; pokrycie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem świadectw na materiały, wyroby i urządzenia oraz badań laboratoryjnych wbudowanych materiałów i wykonanych robót; zapłata opłat za składowanie odpadów; przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wykonanego zakresu robót; usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie trwania odbioru, w niezwłocznym terminie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące zł). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: 12 9251 1019 0011 1285 2000 0080. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie, a kserokopie dokumentu do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający uzna za skutecznie wniesione, jeżeli wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3) do godz. 10.00 dnia 31.07.2015r. Kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na wskutek okoliczności określonych w ustawie. Zasady zwrotu i zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.osjakow.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach