Przetargi.pl
Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego- stan surowy otwarty

Gmina Miasto Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 721 03 00 , fax. (024) 721 03 01
 • Data zamieszczenia: 2016-07-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Łęczyca
  ul. Marii Konopnickiej 14 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 721 03 00, fax. (024) 721 03 01
  REGON: 61101547700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego- stan surowy otwarty
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Budowa budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy przy ul. Słowackiego- stan surowy otwarty. Na zadanie, będące przedmiotem zamówienia, przyznano dotację z rezerwy celowej województwa łódzkiego na rok 2016. W ramach przedmiotowego zamówienia zostaną wykonane: a) roboty ziemne b) roboty fundamentowe c) roboty izolacyjne d) roboty murowe e) roboty żelbetowe f) wyprowadzenie instalacji podposadzkowych ( przyłącza wod -kan, wody i pompy ciepła i instalacji wentylacyjnej, sieć elektryczna) UWAGA - projekty budowlane i STWiOR - wykorzystać jedynie do etapu stanu surowego otwartego. 4.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja geotechniczna, pozwolenie na budowę, przedmiary. Załączone do SIWZ przedmiary robót stanowią jedynie dla Wykonawcy podstawę informacyjną. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), przedmiary stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia (nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 4.3. Prace towarzyszące, oraz roboty tymczasowe nie objęte dokumentacją projektową konieczne do uwzględnienia: 1) pełna obsługa geodezyjna w trakcie realizacji zadania; 2) organizacja i zabezpieczenie placu budowy; 3) uporządkowanie terenu po budowie, oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną. 4.4. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny, zobowiązany będzie do: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na czas realizacji robót istniejącego uzbrojenia w obrębie wykonywanych wykopów. 2. Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać od nadzoru inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiałów, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r.poz. 883 z późn.zm.) i wymogami specyfikacji technicznych, a w uzasadnionych przypadkach, na żądanie nadzoru inwestorskiego, także próbki tych materiałów. 3. Wykonawca zapewni obsługę geotechniczną i geodezyjną łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą oraz wykonaniem odtworzenia lub wznowienia granic w terenie po zakończeniu robót. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób taki, by nie wystąpiły żadne uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu, poza obiektami które są przewidziane do remontu lub wymiany; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 5. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład mas ziemnych. 6. planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; 7. prawidłowej organizacji terenu budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz zasadami ochrony środowiska. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z umowy, 8. dostarczenia na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy, 9. wykonania umowy zgodnie z jej zakresem, 10. zapewnienia nadzoru na budowie przez kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym, 11. wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie terenu budowy lub poza nim. Wykonawca będzie ponosił m.in. koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty połączeń telefonicznych z terenu budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu umowy i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy, 12. prowadzenia dzienników budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów, 13. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 14. zapewnienia dojazdów i dojść do posesji na czas prowadzenia robót. 15. uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu, 16. nagrania na taśmie video lub płycie CD/DVD terenu budowy, stanu nawierzchni na odcinkach poza pasem robót drogowych, przed rozpoczęciem robót i przekazania nagrania w terminie 5 dni od przekazania terenu budowy, 17. wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 18. wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane (Dz. U. AZ 2016r. poz.290), 19. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 20. Wykonawca deklaruje, że są mu znane warunki wodne i gruntowe oraz że ponosi wszelkie ryzyko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w tym zakresie, z włączeniem natrafienia na znaleziska archeologiczne, niewybuchy oraz inne nie zinwentaryzowane kable, rury i przewody podziemne, 21. koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy, 22. sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 23. zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 24. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 25. utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. znajdujących się w otoczeniu terenu budowy dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 26. w przypadku nienależytego utrzymywania porządku na terenie budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego uporządkowania lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych, 27. zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej, 28. zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 29. wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, 30. pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych, 31. w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych, Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Zamawiającym, 32. w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele i święta. 33. przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 34. zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów, w tym zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu asfaltowego, betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki oraz składników nasypu (grunt lub inne), pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji). 35. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 36. powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji ) w imieniu Zamawiającego, 37. posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi, 38. utrzymania w czasie realizacji zadania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zapewnienia usunięcia i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 39. umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą, 40. uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 41. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym, 42. do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantem, 43. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 44. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie główne materiały niezbędne do wykonani przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Dostarczenie na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy; 45. do uczestniczenia w odbiorze robót wraz z Zamawiającym; 4.5. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres min. 60 m-cy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452150007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach