Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego na cele biurowe wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej; przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej; układem drogowym oraz dwunastoma miejscami postojowymi w tym jedno dla niepełnosprawnych; odprowadzeniem wód opadowych z miejsc postojowych; rozbiórka szamba, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, na działce nr 948/9 oraz budowa zjazdu na dz. nr 948/9 z drogi gminnej dz. nr 1150/1 w m. Zabierzów, gmina Zabierzów

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 285 21 16 , fax. 12 285 21 09
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Kolejowa 11 11
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. 12 285 21 16, fax. 12 285 21 09
  REGON: 00055195800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego na cele biurowe wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej; przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej; układem drogowym oraz dwunastoma miejscami postojowymi w tym jedno dla niepełnosprawnych; odprowadzeniem wód opadowych z miejsc postojowych; rozbiórka szamba, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, na działce nr 948/9 oraz budowa zjazdu na dz. nr 948/9 z drogi gminnej dz. nr 1150/1 w m. Zabierzów, gmina Zabierzów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa i rozbudowa budynku gminnego na cele biurowe wraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej, przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, układem drogowym oraz dwunastoma miejscami postojowymi w tym jedno dla niepełnosprawnych, odprowadzeniem wód opadowych z miejsc postojowych, rozbiórka szamba, przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego, na działce nr 948 9 oraz budowa zjazdu na dz. nr 948 9 z drogi gminnej dz. nr 1150 1 w m. Zabierzów, gmina Zabierzów w zakresie zamiennego projektu i pozwolenia na budowę nr AB.V.1.314.2014 z 11 kwietnia 2014 r. Starosty Krakowskiego, obejmującego zmiany decyzji w zakresie infrastruktury : Instalacja wewnętrzna elektryczna - zmiana polega na wprowadzeniu oświetlenia terenu; Układ drogowy wraz z miejscami postojowymi - zmiana geometrii; Odprowadzenie wód opadowych z miejsc postojowych - zmiana lokalizacji dwóch wpustów; Ogrodzenie - rozbiórka istniejącego i budowa nowego ogrodzenia na działce nr 948 9 w m. Zabierzów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach