Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny wybranych pomieszczeń w poziomie parteru budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu

Gmina Morąg - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu im. Władysława Stanisława Reymonta ogłasza przetarg

 • Adres: 14-300 Morąg, ul. Żeromskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-89 7574777, , fax. 0-89 7574777
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Morąg - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Morągu im. Władysława Stanisława Reymonta
  ul. Żeromskiego 26
  14-300 Morąg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-89 7574777, , fax. 0-89 7574777
  REGON: 70759600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2morag.szkolnastrona.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka oświatowa - szkoła

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny wybranych pomieszczeń w poziomie parteru budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i modernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny wybranych pomieszczeń w poziomie parteru budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Morągu na działce Nr 57, obręb 0001 Morąg, Gmina Morąg. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty rozbiórkowe zewnętrzne 2. Roboty budowlane - pochylnia dla niepełnosprawnych 3. Roboty budowlane - schody zewnętrzne 4. Roboty rozbiórkowe i budowlane wewnętrzne 5. Dostawa i montaż stolarki drzwiowej i okiennej 6. Ściana oddzielenia przeciwpożarowego oraz ocieplenie wełną ścian - REI 120 7. Wykonanie instalacji wody ciepłej i zimnej 8. Biały montaż 9. Instalacja kanalizacji sanitarnej 10. Instalacja C.O 11. Rozbudowa istniejącej głównej rozdzielnicy elektrycznej WLZ 12. Tablica elektryczna, wyłącznik p. poż. 13. Instalacja obwodów gniazdowych 230V 14. Instalacja oświetleniowa 15. Roboty demontażowe – opraw oświetleniowych i gniazd. Jako załącznik do SIWZ zamieszczono dokumentację techniczną oraz przedmiary. Przedmiary robót stanowią element pomocniczy zatem zaleca się wizytację na miejscu wykonywania zamówienia. Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysów. (Kosztorys szczegółowy Zamawiający będzie wymagał dopiero przed zawarciem umowy z wybranym wykonawcą a także ma prawo żądania takiego kosztorysu od wykonawców, których oferty mogą zawierać rażąco niską cenę). UWAGA: 1. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego w związku z powyższym zaleca się dokonania wizji na terenie objętym zamówieniem. 2. Roboty objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać do 31 lipca 2020 r. Informacja dotycząca harmonogramu: Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Harmonogram podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiającego. 3. W ramach przedmiotu postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń. 4. W związku z tym, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest do użytku osób fizycznych, Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszelkich wymagań w zakresie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 t.j.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Projektach budowlanych, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiarach robót - załącznik nr 8 do SIWZ oraz postanowienia SIWZ w szczególności: §III Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), SIWZ wraz z załącznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) oraz przedmiarami robót, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. 7. W przypadku wskazania w dokumentacji technicznej, STWiORB, przedmiarach, SIWZ znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w STWiORB, przedmiarach oraz SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie ze STWiORB, przedmiarami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB, przedmiarach, oraz SIWZ oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale inspektora nadzoru (jeżeli dotyczy). 8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach. 9. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 10. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 11. Wszystkie roboty wykonywane na obiekcie użyteczności publicznej muszą być uzgodnione z użytkownikiem i wymaga się szczególnej ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i osłon, utrzymywanie placu budowy w należytym porządku. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia będą mogły być wykonywane w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. W związku z powyższym wykonawca musi uwzględnić koszty zabezpieczenia wykonywania robót w cenie oferty. Koszt ten należy uwzględnić w kosztach pośrednich. 12. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w dokumentacji. 13. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 14. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 15. Wykonawca zrealizuje roboty oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu. 16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, 5) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii, 7) Przed zawarciem umowy wybrany wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu następujące dokumenty pod rygorem nie zawarcia umowy z winy wykonawcy w przypadku ich niedostarczenia: 1) Kopie uprawnień budowlanych, zaświadczenie lub decyzję o wpisie do centralnego rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dla osób z uprawnieniami budowlanymi wydanymi po 14.02.1995 r. oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego dla osób, o których mowa w specyfikacji i które będą pełnić funkcję kierowników robót (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne, jeżeli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek). 2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004.130.1389.) Wraz z kosztorysem wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: a) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/, b) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, c) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, d) wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów w % liczony od wartości materiałów /M/. 3) Harmonogram rzeczowo-finansowy -zestawienie sporządzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego: a) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia oraz przedmiotu i zakresu wszystkich etapów robót objętych zobowiązaniem Wykonawcy oraz b) zestawienie poszczególnych części wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z zakończeniem i odbiorem poszczególnych etapów robót, przygotowany w sposób zapewniający Wykonawcy terminową realizację robót oraz poszczególnych ich etapów, a Zamawiającemu umożliwiające bieżącą weryfikację postępu robót. Zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić będzie załącznik nr 2 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy może podlegać aktualizacji w toku wykonywania Umowy. 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców (umowę konsorcjum). 5) Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik, 8.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, do dnia podpisania umowy, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości stanowiącej 10 % ceny ofertowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach