Przetargi.pl
DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY AMFITEATRU W OSTRÓDZIE

Gmina Miejska Ostróda ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 429 400 , fax. 896 429 401
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Ostróda
  ul. Mickiewicza 24
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 429 400, fax. 896 429 401
  REGON: 52443000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO NA POTRZEBY AMFITEATRU W OSTRÓDZIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie elementów oświetlenia scenicznego amfiteatru w Ostródzie, w tym: windy (4 szt.), krata (10 szt.), blinder (8 szt.), stroboskop (4 szt.), wash (4 szt.), sunstrip (10 szt.), ruchome głowy (8 szt.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz minimalne wymogi (parametry techniczne) zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w załączniku nr 4 do SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one realizację dostaw i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych w tym załączniku oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych); 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów); 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.); 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania; 6) standardów emisyjnych; 7) izolacyjności cieplnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31527260-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.03.2020 r. do godz. 08:00 w formie dopuszczonej uPzp (art. 45 ust. 6 uPzp): 1) w formie pieniądza: przelewem na konto: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta: 91 2030 0045 1110 0000 0244 7620. Wadium musi się znajdować fizycznie na koncie Zamawiającego najdalej w dniu 30.03.2020 r. o godz. 08:00. 2) w innych formach dopuszczonych ustawą (poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej; gwarancje bankowe; gwarancje ubezpieczeniowe; poręczenia, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5 uPzp) należy złożyć w pokoju 119 (parter). W/w poręczenia i gwarancje muszą być wystawione na Zamawiającego, tj. Gminę Miejską Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, muszą być bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgodnie z przesłankami utraty wadium określonymi w art. 46 ust. 4a i ust. 5 uPzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ); 2) kalkulacja ceny ofertowej- ze wskazaniem producenta i pełnego oznaczenia oferowanego sprzętu w sposób stosowany przez producenta i pozwalający jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanego sprzętu z określonymi w SIWZ wymogami (załącznik nr 5 do SIWZ); 3) pełnomocnictwo- oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię, w przypadku: a) wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 6 do SIWZ; b) ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną