Przetargi.pl
Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski-Kolno

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-429 Olsztyn, ul. Cementowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 535 66 30 , fax. 89 535 66 40
 • Data zamieszczenia: 2020-03-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
  ul. Cementowa 3
  10-429 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 535 66 30, fax. 89 535 66 40
  REGON: 51086673300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.psd.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski-Kolno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn. „Likwidacja przełomu w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski – Kolno” 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na podstawie: przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 3. Roboty będą realizowane na podstawie zgłoszenia robót złożonego w Wydziale Budownictwa i Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Olsztynie pl. Bema 5. 4. Lokalizacja Odcinek drogi przeznaczony do remontu znajduje się w ciągu drogi powiatowej Nr 1495N relacji Ryn Reszelski-Kolno, od km 5+050 do km 5+115 na działce 247 obręb Kolno, gmina Kolno oraz działce 38 obręb Ryn Reszelski, gmina Kolno. 5. Zakres prac: 1) Rozbiórka istniejącej nawierzchni asfaltowej 2) Wykop i profilowanie dna 3) Ułożenie geowłókniny 4) Ułożenie kruszywa naturalnego gr. 30cm 5) Ułożenie geokraty 6) Ułożenie kruszywa łamanego gr. 20cm 7) Wykonanie poboczy 8) Wbudowanie AC16W gr. 5cm 9) Wbudowanie AC11S gr. 4cm
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty wraz kosztorysem ofertowym. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy. Zobowiązanie, w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach