Przetargi.pl
Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Szpitala im. Prof. Z. Religi w Słubicach

NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Nadodrzańska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 758 20 71 wew.305 , fax. 95 750 14 12
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: NZOZ Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o.o.
  ul. Nadodrzańska 6
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 95 758 20 71 wew.305, fax. 95 750 14 12
  REGON: 80445872000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalslubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych Szpitala im. Prof. Z. Religi w Słubicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest : „Przebudowa i doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) wraz z budową lądowiska dla śmigłowców ratunkowych” prowadzony na zasadach warunków kontraktowych FIDIC Yellow (zółty) czwarte wydanie polsko-angielskie 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania, FIDIC 1999 – tak aby spełnić wymogi przepisów prawa polskiego) Ważność dokumentów w trakcie realizacji kontraktu i doboru materiałów: A. Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami B. Projekty Budowlane, Zamawiający przewiduje następujący harmonogram rozliczeń Lp. Nazwa etapu - % wartości umownej] 1 Stan surowy zamknięty 40% 2 Wykonanie wszystkich robót branżowych (bez malowania i zabudowy bloku operacyjnego) 20% 3 Uruchomienie wszystkich systemów oraz zabudowa bloku operacyjnego, dostawa kompletnego wyposażenia 20% 4 Dostawa sprzętu medycznego wraz z instalacją 18% 5 Otrzymanie prawomocnej decyzji na użytkowanie 2% 2. Szczegółowy zakres robót zawierają następujące dokumenty stanowiące załączniki do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga, aby roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia objęte były minimum 36 miesięcznym okresem gwarancji, liczonym od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert. Szczegółowe informacje zostały zawarte w rozdz. XIII SIWZ. 4. Materiały budowlane użyte w niniejszym zamówieniu muszą odpowiadać polskim normom budowlanym (gatunek I). Prace należy wykonywać zgodnie z technologią właściwą dla każdego rodzaju robót. 5. Podstawienie kontenerów na odpady oraz składowanie materiałów budowlanych Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 6. Obiekt w którym prowadzone będą prace jest obiektem czynnym. Każdorazową konieczność wyłączenia pomieszczenia z użytkowania na czas prowadzenia prac modernizacyjnych, montażowych należy uzgodnić z użytkownikiem pomieszczenia za pośrednictwem przedstawiciela INŻYNIER KONTRAKTU – Tomasz Żywicki. 7. Roboty prowadzone będą w obiekcie czynnym w godz. 7.00– 20.00. Z tego względu Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, aby prowadzone prace nie stanowiły zagrożenia dla osób i mienia. 8. Zamawiający zaleca aby wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu budowy/remontu celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 9. Dokumentacja stanowiąca opis przedmiotu zamówienia, może wskazywać dla niektórych materiałów, urządzeń lub technologii znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i niemożność opisania za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Określone w dokumentacji materiały, urządzenia lub technologie, pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz estetyczne, jakim muszą odpowiadać, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych oraz estetycznych, co najmniej równych lub wyższych (tzn. nie gorszych) od wskazanych w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia leży po stronie Wykonawcy. Zastosowanie urządzeń i wyrobów (materiałów), rozwiązań równoważnych musi gwarantować wykonanie konkretnych rozwiązań projektowych, które projekt realizuje, a ich zastosowanie musi zapewnić kompatybilność z zastosowanymi urządzeniami, wyrobami i technologią. Wykonawca ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały, urządzenia lub technologie zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 10. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. 11. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia: a) roboty w zakresie instalacji elektrycznych b) roboty w zakresie instalacji sanitarnych c) roboty budowlane i wykończeniowe czyli tzw. pracownicy fizyczni. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych. (Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.) 12. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 13. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania postępowania. 14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień (usług) uzupełniających, o których mowa art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego z uwzględnieniem maksymalnej wartości zamówienia podstawowego. 16. Do realizacji zamówienia należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Za takowe uważa się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych wydano: • certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat oraz właściwych dokumentów technicznych, • deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną powyżej. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę winny posiadać atesty ITB i PZH, stwierdzające możliwość ich zastosowania w obiektach służby zdrowia. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi m. in. wykonanie instalacji gazów medycznych. Przyjęte wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej regulacje prawne, w szczególności te zawarte w dyrektywie nr 93/42/EEC, ustawie o wyrobach medycznych oraz przepisach powiązanych, wskazują jasno, że Instalacja Gazów Medycznych jako całość jest wyrobem medycznym. Musi więc odpowiadać odpowiednim rygorom i po wykonaniu uzyskać stosowny znak CE. Zgodnie z obowiązującym prawem system instalacji gazów medycznych musi być dostarczony, zamontowany i uruchomiony przez Wykonawcę (lub jednego z jego Podwykonawców), który jest wytwórcą wyrobu medycznego, posiadającego wdrożony i certyfikowany system zarządzania ISO PN-EN 13485. Zamawiający na etapie odbioru będzie wymagał dostarczenia niezbędnych dokumentów zgodnie z dyrektywą nr 93/42/EEC oraz ISO PN-EN 13485. 17. Wykaz uzupełnień do zmian funkcji pomieszczeń : - opracowanie dokumentacji technologii medycznej w związku ze zmianą funkcji pomieszczeń - analiza i opracowanie nowych wytycznych oświetlenia - zmiana funkcjonalności centralnej sterylizatorni z pomieszczeniami przyległymi i drogami - wielkości i funkcjonalności pomieszczeń w piwnicach budynku - zmiana na parterze budynku pomieszczeń pod kątem funkcjonalności - inne niezbędne opracowania, które będą wynikać ze zmian funkcjonalnych - Zmiany główne : a) Pomieszczenia SOR sąsiadują z oddziałem AiIT, a komunikacja ogólna AiIT jest wspólna z oddziałem SOR. Wskutek powyższego podjęto decyzję o konieczności wyprowadzenia SOR z powierzchni w budynku istniejącym i zaprojektowanie całego oddziału w nowo planowanej rozbudowie. b)Planowana rozbudowa ma również na celu stworzenie dla oddziału SOR „gorącej platformy” połączonej z blokiem operacyjnym, działem obrazowania i traktem porodowym oraz udrożnienie komunikacji ogólnej szpitala, na wszystkich jego kondygnacjach. c)Planowana rozbudowa SOR obejmuje również możliwość bezpośredniego połączenia oddziału SOR z Centralną Sterylizatornią, która stanowi jedną z kolejnych planowanych inwestycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szpitala – zgodnie z zaleceniami sanepidu. d) Rozbudowa i lokalizacja SOR w części dobudowanej oraz rozbudowa na pozostałych kondygnacjach pozwoli Zarządowi Szpitala dostosować w późniejszym terminie kluczowe dla szpitala oddziały (blok operacyjny, zespół porodowy, centralna sterylizatornia). e) Wyprowadzenie poza obrys istniejącego budynku jak największej powierzchni oddziału SOR, umożliwiając Zamawiającemu (w późniejszym etapie) dostosowanie istniejących na parterze funkcji, do obowiązujących aktów prawnych. f) Zaprojektowanie dla SOR tzw. „gorącej platformy”, łączącej SOR z Blokiem Operacyjnym, Zespołem Porodowym i Centralną Sterylizatornią. Wyjaśnienie: W szpitalu funkcjonuje 1 dźwig szpitalny i 1 dźwig osobowy. Pacjenci SOR, przyjmowani do szpitala, są w większości „leżący”, co powoduje znaczne obciążenie istniejącego dźwigu szpitalnego. g) Zaprojektowanie na potrzeby SOR dodatkowej sali operacyjnej, z uwzględnieniem zabiegów ortopedycznych oraz zabiegów przy użyciu ramienia „C” Wszystkie zmiany funkcjonalne, będą uzgadnianie przez Wykonawcę na etapie wykonawstwa z Zamawiającym oraz Inżynierem Kontraktu Wszystkie koszty zmian i opracowań, należy przewidzieć na etapie składania ofert i wliczyć je do kwoty składanej oferty. 18. Dostawa i montaż wyposażenia medycznego, może nastąpić nie wcześniej niżeli 2 tygodnie przed podpisaniem protokołu końcowego inwestycji, a sprzęt nie może być wyprodukowany wcześniej, niżeli 12 miesięcy przed datą dostawy. 19. W terminie 30 dni przed dostawą sprzętu/wyposażenia medycznego, Wykonawca dostarczy szczegółowy wykaz oferowanego przedmiotu zamówienia z podaniem nazw handlowych, modeli, nazw producentów, roku produkcji oraz prospekty/katalogi, celem zweryfikowania przez Zamawiającego parametrów technicznych sprzętu/wyposażenia, określonych przez Zamawiającego w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający w niniejszym postępowaniu wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 450 000,00 PLN Wadium należy wnieść w terminie do dnia 6.09.2019, godz. 10.00 Szczegóły dot. wadium w rozdz. VII SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak postaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt. 1) - V rozdz. SIWZ. Przepisy ust. 5 i 6 rozdz. V SIWZ, stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osobę(y) niewymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii. 6. Dowód wpłaty wadium lub dokument potwierdzający ustanowienie zabezpieczenia wadium 7. Inne wymienione w rozdz. VI SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach