Przetargi.pl
Przebudowa i adaptacja części budynku przy ulicy Św. Piotra w Chorzowie na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Leczniczy, ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Dąbrowskiego 55a
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 241 11 13 , fax. 0-32 241 12 02
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
  ul. Dąbrowskiego 55a 55a
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 0-32 241 11 13, fax. 0-32 241 12 02
  REGON: 27053759300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rfpn.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja - organizacja pożytku publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i adaptacja części budynku przy ulicy Św. Piotra w Chorzowie na Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Leczniczy, ul. Św. Piotra 9, 41-500 Chorzów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem jest wykonanie robót budowlano-wykończeniowych, montaż instalacji wod.-kan. i co, instalacji wentylacji, instalacji elektrycznych i p. poż. w pomieszczeniach sali: rehabilitacji, sali wielofunkcyjnej oraz w ciągu komunikacji (korytarz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rfpn.org

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach