Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego wraz z garażem przy ul. W. Pola 17 w Katowicach

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2582021, 3141620 , fax. 032 3141620
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Grażyńskiego 5 5
  40-126 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2582021, 3141620, fax. 032 3141620
  REGON: 27112783900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzgm.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego wraz z garażem przy ul. W. Pola 17 w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki budynku użytkowego wraz z garażem przy ul. Wincentego Pola 17 w Katowicach. Prace należy rozpocząć od ustawienia ogrodzenia wokół obiektów oraz wywieszenia tablic ostrzegawczych. Rozbiórkę należy wykonać ręcznie. W pierwszej kolejności rozebrać należy garaż a następnie budynek użytkowy. Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy uzupełnić tynki zewnętrzne ścian budynku mieszkalnego, do której przylegał wyburzany obiekt. Następnie Wykonawca podejmie się wykonania prac porządkowych polegających m.in. na uprzątnięciu, wyrównaniu i splantowaniu terenu, zasianiu trawy, rozebraniu ogrodzenia. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy sporządzić operat geodezyjny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Projekt rozbiórki (Załącznik nr 8 do SIWZ), oraz Przedmiar robót (Załącznik nr 9 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 82 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kzgm.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach