Przetargi.pl
Przebudowa i adaptacja budynku magazynowo-garażowego 132/87 na budynek biurowo-garażowy.

PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, Oświęcimska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322844868
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: PGL LP Nadleśnictwo Świerklaniec
  Oświęcimska
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 322844868
  REGON: 272536238
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://swierklaniec.katowice.lasy.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i adaptacja budynku magazynowo-garażowego 132/87 na budynek biurowo-garażowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa i adaptacja istniejącego budynkumagazynowo-garażowego nr inw. 132/87 na budynek biurowo-garażowy, zgodniez dokumentacją stanowiącą załącznik do niniejszej SWZ.Lokalizacja obiektu objętego zadaniem: Świerklaniec (42-622 Świerklaniec),ul. Oświęcimska 19, działka ewidencyjna 189/4Zakres prac, zgodnie z projektem:• wyburzenie wszystkich istniejących ścian działowych,• usunięcie wszystkich okien, drzwi, bram garażowych, zewnętrznych elementów metalowychtakich jak: kraty, rynny, obróbki blacharskie,• całkowite usunięcie istniejącego pokrycia z papy,• korekta układu i wymiarów okien, drzwi i bram garażowych oraz wykonanie nowychotworów przejściowych w ścianach wewnętrznych,• wykonanie murków ogniowych pionowych przy bocznej ścianie oraz murka ogniowegow połaci dachu,• montaż nowych okien, drzwi i bram garażowych,I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:II. Tryb udzielenia zamówienia3• wykonanie nowych tynków wewnętrznych,• wykonanie nowych posadzek,• wykonanie nowego układu ścian działowych,• wykonanie sufitu podwieszonego we wszystkich pomieszczeniach biurowych z zapleczem,• wykonanie izolacji termicznej ściany pomiędzy garażami a pomieszczeniami biurowymi,• wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych wraz z nowymi tynkami i okładziną,klinkierową elewacji frontowej,• wykonanie izolacji termicznej dachu wraz z pokryciem,• wykonanie zadaszenia wejścia,• wykonanie instalacji wod-kan,• wykonanie instalacji elektrycznej,• wykonanie wentylacji oraz klimatyzacji,• montaż pompy ciepła.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 24 000,00złWadium musi obejmować cały okres związania ofertą.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:-pieniądzu-gwarancji bankowej-gwarancji ubezpieczeniowej-poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).a) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek bankowy:Nadleśnictwo ŚwierklaniecBNP Paribas Bank Polska S.A. nr konta 39 1600 1462 1016 7762 7000 0004z dopiskiem „Wadium – kancelaria” Wadium wniesione w pieniądzu powinno zostać uiszczone na rachunek bankowy Zamawiającego bezpośrednio z rachunku bankowego Wykonawcy.b) Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia – Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej.Zwrot lub zatrzymanie wadium nastąpi zgodnie z zapisami art. 98 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na podstawie art. 112 ustawy Pzp Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu:1) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Brak szczególnych wymagań2) uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Brak szczególnych wymagań3) sytuacja ekonomiczna i finansowa:10Zamawiający w celu spełnienia powyższego warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał się:-posiadaniem środków na rachunku bankowym bądź zdolnością kredytową na kwotę 400 000,00,00zł-posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjne nie mniejszej niż 800 000,00 zł, a okres ubezpieczenia obejmować musi czas realizacji zamówienia przez Wykonawcę.Zamawiający będzie je oceniał:Spełnia/nie spełnia4) zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający w celu spełnienia powyższego warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał się:- doświadczeniem polegającym na realizacji przynajmniej dwóch robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie, dobudowie, nadbudowie lub remoncie budynków, przy czym wartość jednej z tych robót nie może mniejsza niż 400000,00 zł brutto, natomiast wartość drugiej wykonanej roboty budowlanej nie może być mniejsza niż 800000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.- dysponowaniem osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia w tym w szczególności:a) Dysponowanie co najmniej 1 osobą na stanowisku kierownika budowy posiada-jącym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjal-ności konstrukcyjno – budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.2351 z późn.zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane w oparciu o wcześniej obo-wiązujące przepisy prawa, który pełnił funkcję kierownika budowy przy budowie, przebudowie lub remoncie co najmniej trzech obiektów. Dopuszcza się osoby po-siadające uprawnienia wydane za granicą zgodnie z przepisami o uznawaniu kwa-lifikacji zawodowych.b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą skiero-wane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami prawa budowlanego w następujących specjalnościach:• instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych,• instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i wodno-kanalizacyjnych11Warunek ten w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zo-stanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na moment realizacji zamówie-nia będzie dysponował osobami posiadającymi w/w kwalifikacje.Dopuszcza się sytuację, w której jedna osoba posiada kilka rodzajów wymaganych upraw-nień, a także sytuację , w której poszczególne uprawniania posiadają różne osoby.c) Dysponuje co najmniej 4 osobami zatrudnionymi na umowę o pracę w rozumie-niu art.22 Kodeksu Pracy, wykonującymi prace w zakresie robót ziemnych, konstrukcyjnobudowlanych, pracach murarskich.Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 1646), a także w sytuacji określonej w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117). Wskazane w niniejszym punkcie osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić na własny koszt tłumacza na okres realizacji umowy w celu realizacji potrzeb wynikających z wykonywanego zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-08

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach