Przetargi.pl
Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Łaziskach Górnych

Miasto Łaziska Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, Plac Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 324 80 00 , fax. 32 324 80 06
 • Data zamieszczenia: 2022-10-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łaziska Górne
  Plac Ratuszowy 1
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 32 324 80 00, fax. 32 324 80 06
  REGON: 276257601
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laziska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja sali gimnastycznej z łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Łaziskach Górnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu termomodernizacji budynku sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w Szkole Podstawowej nr 4. W zakres zadania wchodzą roboty: • termomodernizacja ścian fundamentowych z izolacją termiczną i przeciwwilgociową, drenaż, kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do sieci kanalizacji deszczowej, odtworzenie ciągów pieszo jezdnych wokół budynku;• termomodernizacja zewnętrznych ścian budynku z wymianą stolarki okiennej, drzwiowej; • termomodernizacja stropodachu sali gimnastycznej;• termomodernizacja dachu łącznika;• wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej;• instalacja elektryczna i niskoprądowa;• instalacja c.o. w wymianą grzejników;• izolacja termiczna i przeciwwilgociowa posadzki;• instalacja wodno kanalizacyjna z białym montażem;• przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i jego zakres określony jest w załącznikach do SWZ: Przedmiot zamówienia, Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach