Przetargi.pl
Przebudowa górnej warstwy nawierzchni drogi wewnątrzzakładowej w Leśnictwie Rybnica

Nadleśnictwo Włocławek ogłasza przetarg

 • Adres: 87-800 Włocławek, ul. Ziębia
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2349800 w. 17 , fax. 54 2349281
 • Data zamieszczenia: 2019-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Włocławek
  ul. Ziębia 13
  87-800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2349800 w. 17, fax. 54 2349281
  REGON: 91050785500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wloclawek.torun.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa górnej warstwy nawierzchni drogi wewnątrzzakładowej w Leśnictwie Rybnica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa górnej warstwy nawierzchni drogi wewnątrzzakładowej w Leśnictwie Rybnica na działkach ew.nr 888,902 obr. Warząchewka Polska, Gmina Włocławek. Jest to droga przebiegająca przez obszar leśny, wzmocniona jest na całej swojej długości kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. Parametry techniczne projektowanej przebudowy górnej nawierzchni drogi wewnątrzzakładowej: - długość drogi – 0,978 km - klasa drogi - D - prędkość projektowa - 30 km/h - szerokość jezdni - 3,5 m - spadek poprzeczy jezdni - dwustronny 3% - szerokość poboczy - 2 x 0,75 m - spadek poprzeczny - 6% - rowy odwadniające obustronne trapezowe ( przywrócenie pierwotnych parametrów technicznych ) - gł. 0,5, szer. 0,4 m - skrajnia drogi - szer. 6,0m, wys. 4,0 m - pas drogowy – istniejący bez zmian 2. Szczegółowe wymagania, warunki techniczne związane z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja techniczna (w tym dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne, ślepy kosztorys ofertowy wraz z przedmiarem)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1 oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych ) 2 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank BGŻ BNP Paribas SA 87 2030 0045 1110 0000 0037 6160 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy wpłata: Z.270.1.2.2019 „Przebudowa górnej warstwy nawierzchni drogi wewnątrzzakładowej w Leśnictwie Rybnica ‘’. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 310) 3 Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz wykonawca załącza do oferty. 4 Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 a także 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 5 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. tj. do dnia: 28.06.2019 r. do godz. 9.00. 6 Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 7 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. 8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy oraz gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach