Przetargi.pl
Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku

Gmina Prudnik ogłasza przetarg

 • Adres: 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 066 200 , fax. 774 066 228
 • Data zamieszczenia: 2019-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Prudnik
  ul. Kościuszki 3
  48-200 Prudnik, woj. opolskie
  tel. 774 066 200, fax. 774 066 228
  REGON: 52652900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.prudnik.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dworca autobusowego w Prudniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową istniejącego dworca autobusowego w Prudniku przy ul. Kościuszki w ramach projektu: Wdrożenie kompleksowej Strategii Niskoemisyjnej w Subregionie Południowym. Zakres zamówienia: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej; - uzyskania pozwolenia budowlanego dla zaprojektowanej inwestycji w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego; - sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie trwania realizacji inwestycji w oparciu o opracowaną dokumentację; - zrealizowanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszystkich robót budowlanych dla przedmiotowego zadania wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej; - uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie całego obiektu. 2. Zakres zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie: - niezbędnej inwentaryzacji budowlanej istniejącego obiektu wraz z terenami przyległymi - projektu budowlanego dla całego zamierzenia projektowego (6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - pdf, doc, dwg) w zakresie m.in.: • t.j. Wyburzenia istniejącego budynku dworca wraz z wyspami i wiatami przystankowymi oraz murowanym ogrodzeniem • Budowy nowego budynku dworca , dwukondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 487,50 m2 • Budowy 3 wysepek dla przystanków wraz z zadaszonymi wiatami • Budowy parkingu dla samochodów osobowych na 24 mp • Budowy utwardzonego placu manewrowego • Budowy parkingu dla rowerów wraz ze stacją obsługi rowerów • Dróg wewnętrznych • Sieci wodno-kanalizacyjnych • Sieci zasilającej i oświetleniowej • Przyłącza centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym w budynku dworca • Przebudowy ulicy Sądowej w zakresie przebudowy chodnika dla pieszych oraz wykonania nowej ścieżki rowerowej. Szczegółowy zakres prac projektowych określa Program Funkcjonalno – Użytkowy. - projektu wykonawczego dla całego zamierzenia projektowego (3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - pdf, doc, dwg), - przedmiaru robót dla całego zakresu wykonywanych robót (3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - pdf, ath), - kosztorysu dla całego zakresu wykonywanych robót (3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - pdf, ath), - szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - pdf, doc), - projekt nowoprojektowanej organizacji ruchu (3egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej - pdf, doc).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Ponadto do oferty należy dołączyć: a) tabelę elementów scalonych, b) pisemne zobowiązanie do udostępnienia doświadczenia, zdolności zawodowej lub finansowej (jeżeli dotyczy), c) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach