Przetargi.pl
Przebudowa drogi wewnętrznej nr G 73 P w miejscowości Kuchary od DK 12 do Oczyszczalni Ścieków, Kuchary 52 oraz drogi wewnętrznej nr G 74 P w miejscowości Kuchary na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do istniejącej drogi asfaltowej od strony Kuchary - Podlesie

Gmina Gołuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 63322 Gołuchów, ul. Lipowa
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 627 617 017,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołuchów
  ul. Lipowa 1
  63322 Gołuchów
  tel. 627 617 017,
  REGON: 54395300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.goluchow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wewnętrznej nr G 73 P w miejscowości Kuchary od DK 12 do Oczyszczalni Ścieków, Kuchary 52 oraz drogi wewnętrznej nr G 74 P w miejscowości Kuchary na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do istniejącej drogi asfaltowej od strony Kuchary - Podlesie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi wewnętrznej nr G 73 P w miejscowości Kuchary od DK 12 do Oczyszczalni Ścieków, Kuchary 52 oraz drogi wewnętrznej nr G 74 P w miejscowości Kuchary na odcinku od Oczyszczalni Ścieków do istniejącej drogi asfaltowej od strony Kuchary - Podlesie”. Lokalizacja zamówienia: gmina Gołuchów, miejscowość Kuchary, działki 241/3, 229/5, 228/5, 227/5, 226/5, 225/5, 225/6, 256/5, 256/2, 256/1 Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający stały dojazd do terenu Oczyszczalni Ścieków. Zakres rzeczowy: Przebudowa drogi wewnętrznej G73 P w miejscowości Kuchary obejmuje: - rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych, - przeprofilowanie istniejącej podsypki piaskowej, - umocnienie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm, - montaż krawężników betonowych na ławie betonowej, - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm, - wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z AC 16W 50/70, - wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z AC 115 50/70, - wykonanie poboczy o szerokości 50 cm z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - wykonanie wjazdów na posesje i na pola uprawne z kruszywa łamanego gr. 15 cm, - montaż przepustów pod wjazdami fi. 300 mm z głowicami prefabrykowanymi, - wykonanie rowu przydrożnego. Przebudowa drogi wewnętrznej G74 P w miejscowości Kuchary obejmuje: - wyrównanie istniejącej drogi o nawierzchni ulepszonej w części gruzem oraz w części kruszywem łamanym, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm, - wykonanie nawierzchni drogi z płyt drogowych, Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa i przedmiar robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonanie zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2) Uwaga: Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji projektowej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” 3) Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej 36 miesięcy. Ustala się okres rękojmi zgodnie z art. 568 §1 kc. 4) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona w/w wskazania Zamawiający uzna, iż cały zakres robót określony w SIWZ Wykonawca będzie wykonywał osobiście bez pomocy podwykonawców. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, musi załączyć do oferty wypełniony druk „Informacja o podwykonawcach” stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji. Zlecenie przez Wykonawcę części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie całości robót. UWAGA ! Jeżeli Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał na rzecz tego podwykonawcy przelewu (cesji) swojej wierzytelności w zakresie zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę. Przedstawienie w/w umowy przelewu wierzytelności będzie warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do rozliczenia robót. 5) Nazwa i kod CPV – Wspólnego Słownika Zamówień: 45.23.31.40-2; Roboty drogowe 6) Wymóg zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy i określa je, stosownie do art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy: a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące roboty budowlane określone w formularzu cenowym (załącznik nr 5 do SIWZ) były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę; b) Wykonawca, w ciągu 5 dni od daty zawarcia umowy na realizację przedmiotu zamówienia (dotyczy osób już zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę) lub w ciągu 5 dni od dnia zatrudnienia nowej osoby na podstawie umowy o pracę lub w ciągu 5 dni od zawarcia umowy z podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wykazu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, wykonujących czynności, o których mowa w lit. a) oraz kopii umów o pracę z ukrytymi danymi adresowymi i płacowymi pracowników (wykaz ma obejmować wyłącznie imię i nazwisko pracownika, datę zatrudnienia oraz informację o rodzaju wykonywanych przez niego czynności); c) Zamawiający ma prawo w okresie realizacji zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia wskazanej osoby, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia; d) w przypadku nie przedstawienia w terminie informacji i dokumentów, o których mowa w lit. b) i c) Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł; e) w przypadku wykonywania czynności określonych w lit. a) przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień pracy każdej osoby niezatrudnionej na podstawie umowy o pracę. 7) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości: 20.000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na konto bankowe Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Pleszewie Oddział w Gołuchowie, nr konta: 07 8407 0003 0100 0101 2000 0112 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275), Dokument w formie poręczenia i gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Dokument wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. O uznaniu przez zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje moment wpływu środków na rachunek zamawiającego tzn. że przed upływem terminu składania ofert zamawiający musi być w posiadaniu środków pieniężnych wniesionych przez Wykonawcę. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądzu (gwarancje i poręczenia) należy złożyć w formie oryginału w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 16. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium (kopia potwierdzenia za zgodność z oryginałem) lub kopię dokumentu wadialnego potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wadium zostanie zwrócone lub zatrzymane w trybie art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Informacje dodatkowe
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w III.4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach