Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia

Urząd Miejski w Blachowni ogłasza przetarg

 • Adres: 42290 Blachownia, ul. Sienkiewicza
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 034 3270409, 3270461,
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Blachowni
  ul. Sienkiewicza 22
  42290 Blachownia
  tel. 034 3270409, 3270461,
  REGON: 52361400000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Blachownia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na zdemontowaniu 1450 opraw oświetleniowych oraz montażu 1512 opraw typu LED, w tym 62 nowych wraz z wysięgnikami na istniejących słupach (zamówienie nie obejmuje dobudowy nowych słupów). Nowe oprawy usytuowane będą w miejscach newralgicznych na istniejących słupach, wspomagając poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Integralną częścią inwestycji jest także doposażenie oprawy o autonomiczny programator redukujący moc oprawy, bądź zakup oprawy z układem redukcji mocy zintegrowanym z układem zasilającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp tj.: a) w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. II/O Częstochowa 50 1020 1664 0000 3202 0028 4638 b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) w gwarancjach bankowych; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przez upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miejski w Blachowni z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 22, 42-290 Blachownia w Sekretariacie Urzędu – pok. 15, a kserokopię dokumentu poświadczoną „za zgodność z oryginałem" należy załączyć do oferty. 6. Wniesienie wadium po terminie lub w sposób inny niż określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 – ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonwcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy-Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy-Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach