Przetargi.pl
Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr 20, 68, 23/1 w Małym Łęcku

Urząd Gminy Płośnica ogłasza przetarg

 • Adres: 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 236 968 008 , fax. 236 968 005
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Płośnica
  ul. Dworcowa 52
  13-206 Płośnica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 236 968 008, fax. 236 968 005
  REGON: 54089000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.plosnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr 20, 68, 23/1 w Małym Łęcku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmować będzie przebudowę drogi w miejscowości Mały Łęck położonej na działkach nr 20, 68, 23/1. Przebudowana droga przeznaczona będzie do ruchu samochodowego i pieszego, pełniła będzie głównie funkcje dojazdu do położonych wzdłuż niej zabudowań mieszkalnych. Planuje się: 1) wykonanie nawierzchni na zjazdach i zatokach z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 695 m2; 2) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej bezfazowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 2339 m2; 3) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej – 920 m2; 4) wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 50/70, KR1, ze skropieniem podłoża 3390 m2, śr. gr. 2 cm; 5) wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm po zagęszczeniu, KR1, ze skropieniem podłoża (poszerzenia) - 1399+80+20+280x0,05=1513,00 m2; 6) wykonanie nowego ciągu pieszo – jezdnego o nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm – warstwa ścieralna na jezdni KR1 ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową – 4869,00 m2. Planowana ilość robót: - nawierzchnia na zjazdach i zatokach z kostki betonowej czerwonej pow. 695 m2; - nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej bezfazowej pow. 2339 m2; - nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej pow. 920 m2; - wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 16 W 50/70 gr. 2 cm pow. 163,50 t; - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 5 cm pow. 1513 m2; - wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm pow. 4869 m2; - humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą pow. 800 m2; - uzupełnianie poboczy kruszywem naturalnym 0/31,5 śr. gr. 10 cm pow. 1095 m2; - założenie rur osłonowych typu AROT-A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne pow. 60 m; - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych 1 szt.; - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych 1 szt.; - regulacja pionowa studzienek dla wpustów deszczowych 1 szt.; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm pod zatoki pow. 230 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnię i zjazdy 465+1499+280x0,25 pow. 2034 m2; - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm pod chodnik i ścieżkę rowerową 920+2339 pow. 3259 m2; - oznakowanie poziome jezdni bitumicznych cienkowarstwowe; farba czerwona pod przejazd dla rowerów, ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem, zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki informacyjne w pow. ponad 0,3 m2 (folia 2 generacji). Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SIWZ: Załącznik nr 1 Projekt wykonawczy, Załącznik nr 2 Projekt stałej organizacji ruchu, Załącznik nr 3 Przedmiar robót. Zadanie należy zrealizować w 1 etapie, zgodnie z przedmiarem robót. Zamawiający przewiduje płatność za wykonanie zamówienia po zakończeniu inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych). Zasady dotyczące wadium określa art. 45 i 46 PZP, w szczególności: 2. Forma wniesienia wadium: 1) forma pieniężna; 2) poręczenie bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancja bankowa; 4) gwarancja ubezpieczeniowa; 5) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. Sposób wniesienia wadium: 1) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej: a) należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr 67 8215 1029 2002 0021 4609 0004 z dopiskiem: wadium w postępowaniu na Przebudowa drogi w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej na działkach nr 20, 68, 23/1 w Małym Łęcku; b) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. do 05.06.2020 r. do godz. 1000, przy czym za moment wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu środków na konto Zamawiającego, c) wadium w pieniądzu Zamawiający przechowuje nieoprocentowanym na rachunku bankowym; 2) W przypadku wniesienia wadium w jednej z form określonej w pkt 9.2. ppkt 2-5 SIWZ: a) dokument musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP; b) dokument musi obejmować cały okres związania ofertą; c) oryginał gwarancji, poręczenia należy złożyć najpóźniej w dniu składania ofert tj. do 05.06.2020 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Zamawiającego (I Piętro). 4. Zamawiający zwraca wadium: a) niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 PZP dotyczącego przesłanek zatrzymania wadium; b) niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; c) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, d) Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, poręczeń kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winno zawierać: a) wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) wskazanie beneficjenta - Gmina Płośnica, c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczenia (musi obejmować okres związania ofertą), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), e) gwarancję wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i „na pierwsze żądanie”. 6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy PZP zawarte w art. 45 i 46. 7. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne którego dotyczy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego; - zaciąganie zobowiązań w imieniu Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego; - złożenie oferty wspólnie; - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy. Stosowne pełnomocnictwo winno zostać załączone do oferty w formie oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 2. W przypadku gdy prawo do reprezentacji Wykonawcy składającego i podpisującego ofertę nie wynika z dokumentu rejestrowego, Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach