Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Gmina Kalinowo ogłasza przetarg

 • Adres: 19-314 Kalinowo, ul. Mazurska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 87 60 , fax. 087 621 87 77
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kalinowo
  ul. Mazurska 11
  19-314 Kalinowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 87 60, fax. 087 621 87 77
  REGON: 79067111300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kalinowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 2.1 Charakterystyka obszaru objętego przedmiotem zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i przekazanie do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-Mazury” Sp. z o.o. w Siedliskach k/Ełku, odpadów komunalnych, powstałych i zebranych na : a/ wszystkich nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Kalinowo, b/ nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kalinowo. Łączna masa odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kalinowo w latach poprzednich przedstawia się następująco: • 2018 r. – 1140,80 Mg • 2019 r. – 1152,2 Mg Przewidywana ilość odpadów komunalnych do odebrania w okresie trwania umowy – ok. 1150,00 Mg. Zbiorcze zestawienie liczby nieruchomości i osób zamieszkałych w poszczególnych miejscowościach stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku ujawnienia nieruchomości, która nie jest ujęta w wykazie do odbioru odpadów, Wykonawca ma obowiązek włączenia danej nieruchomości do zakresu wykonywanej usługi oraz powiadomienia o tym Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przerwy w pracy Instalacji Komunalnej w Siedliskach k/Ełku wskutek jej awarii Wykonawca zobowiązany jest dostarczać odbierane odpady do Zastępczej Instalacji Komunalnej – zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego. Rozliczenie kosztów transportu nastąpi wg zasad ustalonych pomiędzy prowadzącymi Instalację Komunalną, a Wykonawcą. 2.2 Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 2.2.1 Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Kalinowo i obejmuje: a) niesegregowane odpady komunalne (pozostałe po zbiórce odpadów selektywnie zebranych), b) odpady selektywnie zebrane jako: o papier i tektura, o szkło, o metale i tworzywa sztuczne, o odpady ulegające biodegradacji ( w tym odpady zielone ), c) żużel i popioły paleniskowe, d) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, e) zużyte baterie, żarówki, świetlówki. 2.2.2 Na terenie zabudowy jednorodzinnej obowiązywać będzie system pojemnikowy i workowy, do selektywnego zbierania odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru każdej ilości zgromadzonych odpadów w pojemnikach oraz w workach zlokalizowanych przy pojemniku. Dla zabudowy wielolokalowej przewidziano system pojemnikowo-kontenerowy. 2.2.3 Wykonawca zapewni worki foliowe o pojemności minimalnej 120 l do gromadzenia odpadów dla części gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej i nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w niżej wymienionych oznaczeniach i kolorach: o niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – worki czarne o papier i tektura– worki niebieskie z napisem „PAPIER”’ o szkło kolorowe i szkło bezbarwne – worki zielone z napisem „SZKŁO” o metale i tworzywa sztuczne – worki żółte z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” o odpady ulegające biodegradacji ( w tym odpady zielone ) – worek brązowy z napisem „BIO” o żużel i popioły paleniskowe – worek szary z napisem „POPIÓŁ” 2.2.4 Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przekazywania odpowiednich informacji wskazanych w umowie (jako załącznik do wystawionej faktury), Zamawiającemu. 2.3 Częstotliwość odbierania odpadów – harmonogram: 2.3.1 Wykonawca jest zobowiązany do odbierania odpadów komunalnych z częstotliwością: a) dla zabudowy jednorodzinnej i wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: - odpady zebrane nieselektywnie (niesegregowane) i odpady ulegające biodegradacji w okresie od 01 kwietnia do 30 września raz na dwa tygodnie, a w okresie od 01 października do 31 marca – 1 raz w miesiącu, - odpady zebrane selektywnie: metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w miesiącu, - odpady zebrane selektywnie: papier i tektura, szkło odbierane co 8 tygodni (1 raz na dwa miesiące) b) dla zabudowy wielolokalowej (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe): - odpady zebrane nieselektywnie (niesegregowane) i odpady ulegające biodegradacji w okresie od 01 kwietnia do 30 września raz na tydzień, a w okresie od 01 października do 31 marca – raz na dwa tygodnie, - odpady zebrane selektywnie odbierane co 4 tygodnie ( raz na miesiąc). c) popioły i żużle - odbierane 1 raz w miesiącu w okresie od 01 września do 31 maja, d) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe: 2 razy w roku (wiosna/jesień) w formie tzw. „wystawki”, bezpośrednio sprzed terenu nieruchomości, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym i wskazanych w harmonogramie, e) zużyte baterie, żarówki, świetlówki: z pojemników ustawionych w tym celu przed budynkiem UG Kalinowo (raz na kwartał). 2.3.2 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Wykonawca powinien realizować w dni robocze (od poniedziałku do soboty włącznie) w godz. 7.00-17.00. W przypadku gdy w ustalony dzień tygodnia lub miesiąca dla odbioru odpadów przypada dzień ustawowo wolny od pracy, Wykonawca zapewni odbiór odpadów w następnym dniu nie będącym dniem ustawowo wolnym od pracy. 2.3.3 System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 2.3.4 Zabrania się Wykonawcy łączenia trasy pojazdu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Kalinowo, z trasami odbioru odpadów komunalnych w innych gminach oraz trasami odbierającymi odpady powstające na nieruchomościach niezamieszkałych. 2.3.5 Projekt harmonogramu odbioru odpadów powinien zostać opracowany przez Wykonawcę i przedłożony Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: - wskazywać daty odbioru poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości oraz termin przeprowadzenia „wystawki”, dane urzędu oraz inne niezbędne informacje o systemie odbioru odpadów, przekazane przez Zamawiającego; - musi być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania poszczególnych rodzajów odpadów; - powinien obejmować cały okres trwania umowy; - opisywać zasady selektywnej zbiórki odpadów; - nie może zawierać żadnych dodatkowych treści, ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych, itp. 2.3.6 Projekt harmonogramu, co do treści i formy wymaga pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt harmonogramu w formie pisemnej i elektronicznej. W przypadku nieprzewidzianych okoliczności, wyłącznie za zgodą Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu odbioru odpadów. Wykonawca odpowiedzialny jest w takim przypadku za bieżące poinformowanie Zamawiającego (w sposób określony w umowie) oraz właścicieli nieruchomości, o każdej takiej zmianie. 2.3.7 Zamawiający zaakceptuje projekt harmonogramu lub przedstawi uwagi do niego w terminie 5 dni od dnia jego otrzymania. Wykonawca w terminie do 5 dni wprowadza uwagi Zamawiającego i ponownie przedstawia projekt harmonogramu, w celu akceptacji przez Zamawiającego. 2.3.8 Wykonawca jest zobowiązany do przekazania harmonogramu wszystkim właścicielom obsługiwanych nieruchomości w ciągu 10 dni od dnia jego zatwierdzenia. Dotyczy to również każdej wprowadzonej przez Zamawiającego zmiany, w następujących formach: - dla zabudowy jednorodzinnej i wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: - l egzemplarz w formie papierowej, każdemu właścicielowi nieruchomości, - dla zabudowy wielolokalowej - l egzemplarz w formie papierowej, każdemu zarządzającemu nieruchomością, a w przypadku braku zarządcy nieruchomości każdemu właścicielowi lokalu. 2.4 Wymagania dotyczące odbierania odpadów: 2.4.1 Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów komunalnych: - w sposób ciągły, nie zakłócający spoczynku nocnego; - w terminach wynikających z przyjętego harmonogramu odbioru; - niezależnie od warunków atmosferycznych; - pojazdami przystosowanymi do odbierania poszczególnych rodzajów i frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie odpadów; - każdej ilości odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub kontenerach, a także odpadów zgromadzonych w workach przy pojemnikach lub kontenerach, oraz do: - zabezpieczenia odpadów przed wysypaniem w trakcie odbioru i transportu; - w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.); - naprawy wszelkich szkód wyrządzonych podczas wykonywania usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych na terenie gminy (uszkodzenia chodników, punktów składowania odpadów, ogrodzeń, wjazdów, uszkodzeń mechanicznych drzew lub krzewów, itp.). 2.4.2 Wykonawca obowiązany jest do weryfikacji rodzaju zebranych odpadów, w celu uniknięcia mieszania poszczególnych rodzajów odpadów. 2.4.3 Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 07 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742 z późn. zm.). 2.4.4 Pojazdy przeznaczone przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia powinny być trwale i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonów), zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. 2.4.5 Wykonawca jest zobowiązany do ważenia ilości poszczególnych frakcji odebranych odpadów komunalnych na legalizowanej wadze i przekazywania dokumentacji pomiarów Zamawiającemu w okresach miesięcznych, jako załącznik do składanego zamawiającemu miesięcznego raportu. 2.4.6 Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę właścicieli nieruchomości w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i informowania Zamawiającego o nieprawidłowościach. Przed wykonaniem usługi odbioru odpadów z punktów ich gromadzenia Wykonawca zobowiązany jest do kontroli rodzaju zebranych w pojemnikach lub workach odpadów. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca dokona odbioru w pierwszym najbliższym dniu odbioru odpadów resztkowych/zmieszanych i powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Jako dowód stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca przedstawi dokumentację fotograficzną z datą na fotografii, pozwalającą na identyfikację adresu nieruchomości oraz protokołem potwierdzającym wystąpienie zdarzenia. 2.4.7 Wykonawca przekaże Zamawiającemu oraz Związkowi Międzygminnemu „Gospodarka Komunalna” w Ełku hasła dostępu do systemu GPS monitorowania pozycji pojazdów wykorzystywanych w realizacji zamówienia. 2.4.8 Wykonawca, zgodnie z art. 9 lit. n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), zobowiązany jest do sporządzania rocznych sprawozdań oraz przekazywania ich Związkowi Międzygminnemu Gospodarka Komunalna w Ełku oraz w 1 egz. Zamawiającemu. 2.4.9 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji „reklamacji" (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem) w przeciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia w formie elektronicznej od Zamawiającego. 2.4.10 Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa w szczególności: - ustawy z dnia 09 czerwca 2017 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) wraz z przepisami wykonawczymi - ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r poz. 701) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku poz. 1396 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, - ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 z późn. zm. ), - ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2019 r. poz. 521 z późn. zmianami), - Planu gospodarki odpadami dla województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2016-2022 wprowadzony Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXIII/523/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru wykonawcy, tj.: w pieniądzu, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. u. z 2020 r. poz. 299). - w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna prawidłowy termin jego wniesienia jako datę uznania na rachunku Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. - dokument wniesionego wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie pzp. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy - konto Zamawiającego: BS w Ełku O/Kalinowo nr 86 9331 0004 0020 0200 0286 0007; środki winny znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem: wadium do przetargu Nr ZP.271.11.3.2020; 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 6. Zwrot wadium lub zatrzymanie wadium nastąpi według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy (art. 89, ust.1, pkt 7b).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, iż wykonawca jest wpisany do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kalinowo, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kalinowo.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Wypełniony i podpisany formularz Oferty (wzór zał. nr 1 do SIWZ). 1.2 Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów, jeżeli jest wymagane. 1.3 Dowód wniesienia wadium - kserokopia. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 1.4 Oświadczenia z art. 25a ust. 1 (zał. Nr 2 i 3).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach