Przetargi.pl
Modernizacja sanitariatów bloku sportowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie

Szkoła Podstawowa Nr 30 ogłasza przetarg

 • Adres: 10-699 Olsztyn, Pieczewska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 541 96 89
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 30
  Pieczewska 10
  10-699 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 541 96 89
  REGON: 00127933000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sp30.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sanitariatów bloku sportowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja sanitariatów przy bloku sportowym w SP30
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach