Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice - Wilkonice

Powiat Gostyński ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Wrocławska
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 575 25 13 , fax. 65 572 31 46
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Gostyński
  ul. Wrocławska 256
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 65 575 25 13, fax. 65 572 31 46
  REGON: 41105048000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice - Wilkonice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 4926P zakręt Skoraszewice – Wilkonice na odcinku o długości 0,294 km. Zadanie obejmuje następujące roboty : 1) Roboty przygotowawcze. 2) Wykonanie podbudowy. 3) Ułożenie warstwy ścieralnej. 4) Roboty wykończeniowe: pobocza utwardzone kruszywem. 5) Elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 zł PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz OFERTA – wypełniony i podpisany - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2) Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy - zgodnie z załącznikami nr 2 do SIWZ. 3) Dowód potwierdzający wniesienie wadium. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a) ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego(konsorcjum) , o treści wymaganej w art.23 ust.2 ustawy - upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela (lidera konsorcjum) wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców ( pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów.) Uwaga! Do oferty Wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną a zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach