Przetargi.pl
„Przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej ”

Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 61-831 Poznań, Plac Wiosny Ludów
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618842010, , fax. 618666004
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
  Plac Wiosny Ludów 2
  61-831 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618842010, , fax. 618666004
  REGON: 30268953900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej ”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej w Poznaniu. W ramach przebudowy przewiduje się wykonanie następujących robót: 3.1.1. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika z płyt betonowych 50x50cm koloru jasnoszarego, 3.1.2. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni chodnika z kostki kamiennej łupanej koloru ciemno szary, 3.1.3. wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni opasek z kostki kamiennej łupanej koloru ciemno szary, 3.1.4. wykonanie nasadzeń drzew zgodnie z projektem zieleni, 3.1.5. wykonanie kanału technologicznego zgodnie z projektem branżowym, 3.1.6. rozbiórka istniejącego chodnika z miejscami postojowymi. Przedmiotowa inwestycja zdecydowanie poprawi funkcjonalność układu komunikacyjnego w tym rejonie. Ponadto wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ruchu i zmniejszenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko naturalne. 3.2. Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowego zakresu zamówienia zawarte zostały we wzorze umowy – Załączniku nr 1 do SIWZ oraz dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 26 000,00 pln. 13.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Ważność wadium wynosi 30 dni. Bieg terminu ważności wadium rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 13.3.1. pieniądzu, 13.3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 13.3.3. gwarancjach bankowych, 13.3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 13.3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zm.). 13.4. Oznaczenie beneficjenta składanych gwarancji wadialnych: Miasto Poznań, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań NIP Miasta Poznania: 2090001440 REGON Miasta Poznania: 631257822 13.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Poznańskich Inwestycji Miejskich Spółka z o.o. z siedziba w Poznaniu, prowadzony przez PKO BP o numerze 59 1020 4027 0000 1702 1231 2593 z adnotacją: Wadium w przetargu pn. „Przebudowa chodnika po stronie północnej w ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Półwiejskiej do ul. Karmelickiej ”, numer ref. PIM/09/20/ZP53/2020-269, a dokument potwierdzający wniesienie wadium (dokonanie przelewu) załączyć do oferty. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed terminem składania ofert. Zamawiający dopuszcza przedłożenie wydruku potwierdzenia wykonania przelewu wygenerowanego z systemu bankowości elektronicznej (bez stempla banku) jako potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu (przelewem na rachunek Zamawiającego), z uwzględnieniem informacji zawartych w pkt 15.4. SIWZ IDW. Forma elektroniczna: 13.5.1. Wadium w formie poręczeń i gwarancji (bezwarunkowych, nieodwołalnych, na pierwsze pisemne żądanie, z ważnością na okres terminu związania ofertą) można złożyć w formie elektronicznej - podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez wystawiającego poręczenie lub gwarancję. 13.6. W osobnej kopercie wraz z ofertą należy złożyć wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna. 13.7. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane będzie na rachunku bankowym. 13.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13.14. SIWZ IDW. 13.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano). 13.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 13.8. SIWZ IDW, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.13. Jeżeli wadium składane jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe powinno wskazać w imieniu jakich przedsiębiorców obok pełnomocnika, składane jest wadium. 13.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 13.15.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 13.15.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jego wniesienia żądano), 13.15.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13.16. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w częściach, pod warunkiem, iż ich suma stanowiła będzie całość wadium wymaganego przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia przesłanki zatrzymania wadium Zamawiający zatrzyma całość wniesionego wadium, bez względu na to w ilu częściach zostało wniesione. 13.17. Zobowiązanie gwaranta dot. zapłaty wadium, poza zgodnymi z obowiązującym prawem pozostałymi zaleceniami organizacyjnymi gwaranta, nie może zawierać innych zastrzeżeń Gwaranta, w szczególności dot. konieczności kierowania żądania Zamawiającego jedynie przez Bank Zamawiającego i powinno w takim przypadku dopuszczać inne, zgodne z obowiązującym prawem formy. 13.18. Wszelkie spory dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem RP i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: . Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.1. –10.3.3. SIWZ IDW składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ IDW zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4.SIWZ IDW stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresamiinternetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. Wykonawca składa wraz z formularzem oferty: 1.Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ IDW wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym; 2. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ IDW sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 i 7 doSIWZ IDW, 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy(Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4. Wykaz doświadczenia personelu Wykonawcy w ramach kryteriów oceny ofert (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ IDW), 5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1. i 9.5.4. SIWZ IDW –jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (sporządzone i wypełnione wg Wzoru stanowiącego Załącznik nr 12 do SIWZIDW). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyćs tosowne pełnomocnictwa). Wykonawca do oferty powinien załączyć potwierdzenie wniesienia wadium na warunkach określonych w SIWZ IDW

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach