Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 89-300 Wyrzysk, ul. 22 Stycznia
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 286 26 22 , fax. 67 286 24 63
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o.
  ul. 22 Stycznia 41
  89-300 Wyrzysk, woj. wielkopolskie
  tel. 67 286 26 22, fax. 67 286 24 63
  REGON: 30145785000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalwyrzysk.com
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy utworzony przez spółkę prawa handlowego.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków opatrunkowych oraz pozostałych artykułów medycznych dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ – tabele ofertowe z wykazem zamawianych wyrobów w podziale na 22 części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane tabele ofertowe w zakresie pakietów, których dotyczy oferta - tabele ofertowe zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ. 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ, informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 5. Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Pełnomocnictwo dla osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli jest wymagane. 7. Dokument, w którym Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie. 8. Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach