Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 3509E Brudzice - Dobryszyce na odcinku 750 m

Powiat Radomszczański ogłasza przetarg

 • Adres: 97-500 Radomsko, ul. Leszka Czarnego 22
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 044 6834509 , fax. 044 6834192
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Radomszczański
  ul. Leszka Czarnego 22 22
  97-500 Radomsko, woj. łódzkie
  tel. 044 6834509, fax. 044 6834192
  REGON: 59064844500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.radomszczanski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 3509E Brudzice - Dobryszyce na odcinku 750 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 3509E Brudzice - Dobryszyce na odcinku 750 m. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 3.1 obejmuje wykonanie następującego zakresu robót: ROBOTY POMIAROWE: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - 0.750km POSZERZENIE: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15m3 na odkład w gruncie kat. III - 150,00m3 Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 4 km - 150,00m3 Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub. warstwy po zag. 10 cm - 750,00 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - 750,00 m2 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - 750,00m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 3 cm - 750,00m2 NAWIERZCHNIA JEZDNI: Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) - 3 000,00m2 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 4 575,00m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo - żwirowych - warstwa wyrównawczo - wiążąca asfaltowa - średnia grub. po zagęszczeniu 4 cm - 4 575,00m2 Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych, grysowo - żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zagęszczeniu 5 cm - 4 500,00m2 POBOCZA: Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. III-IV) - 150m3 Ręczne plantowanie poboczy - 1 500m2 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III - 150m3 ROWY, PRZEPUSTY: Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 4 km - 450,00m3 Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa - 4,00m3 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm - 100,00m Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 4 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - stanowiąca dodatek nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.radomszczanski.pl/bip

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach