Przetargi.pl
Modernizacja Domów Ludowych w miejscowościach Krzyżanów i Parzniewice Duże

Gmina Wola Krzysztoporska ogłasza przetarg

 • Adres: 97-371 Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5/11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (044) 61-63-961 , fax. (044) 61-63-960
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wola Krzysztoporska
  ul. Kościuszki 5/11 5/11
  97-371 Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie
  tel. (044) 61-63-961, fax. (044) 61-63-960
  REGON: 59064790200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wola-krzysztoporska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Domów Ludowych w miejscowościach Krzyżanów i Parzniewice Duże
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamawiający wymaga złożenia ofert częściowych na wykonanie następujących części zamówienia: Część I Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Krzyżanów. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Krzyżanowie, wraz z utwardzeniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 694/2009 z dnia 08.09.2009 r., projektem budowlanym, oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 6 a Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 7 a Dokumentacja projektowa Załącznik nr 8 a Przedmiar robót ( załączony pomocniczo - Wykonawca składa ofertę na podstawie własnej kalkulacji przedmiarowej) Część II Modernizacja Domu Ludowego w miejscowości Parzniewice Duże. Przedmiotem zamówienia rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Parzniewicach Dużych, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 548/2009 z dnia 22.07.2009 r., projektem budowlanym, oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Kody CPV: 45262700-8 Przebudowa budynków Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 6 b Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Załącznik nr 7 b Dokumentacja projektowa Załącznik nr 8 b Przedmiar robót ( załączony pomocniczo - Wykonawca składa ofertę na podstawie własnej kalkulacji przedmiarowej) 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego ( dotyczy części I i II). 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 50 % wartości zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji elektronicznej. 8. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 9. Wymagania stawiane Wykonawcy: 9.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 9.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 9.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 9.4 Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 9.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wola-krzysztoporska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach